Algebra I

I bob: algebra asoslari

 • 1. Algebraning kelib chiqishi
 • 2. Mavhumlik
 • 3. Algebraning jozibasi
 • 4. Koordinata tekisligi haqida tushuncha
 • 5. Algebrada nega harflar qoʻllanadi?
 • 6. Oʻzgaruvchi nima?
 • 7. Biz nega koʻpaytirish belgisidan foydalanmayapmiz?
 • 8. Bir oʻzgaruvchili ifoda qiymatini hisoblash
 • 9. Ikki oʻzgaruvchili ifoda qiymatini hisoblash
 • 10. Ikki oʻzgaruvchili ifoda qiymatini hisoblash: oddiy va oʻnli kasrlar
 • 11. Oʻzgaruvchili ifodalar qiymatini hisoblash: harorat
 • 12. Oʻzgaruvchili ifodalar qiymatini hisoblash: kublar
 • 13. Oʻzgaruvchili ifodalar qiymatini hisoblash: darajalar
 • 14. Asosiy harfli ifodalarni yozish
 • 15. Harfli ifodalarni yozish
 • 16. Harfli va qavsli ifodalarni yozish
 • 17. Erksiz va erkli oʻzgaruvchilar
 • 18. Erksiz va erkli oʻzgaruvchilar: chizma
 • 19. Erksiz va erkli oʻzgaruvchilar: tenglama
 • 20. Oʻxshash hadlarni ixchamlash
 • 21. Ifodalarni soddalashtirish
 • 22. Oʻxshash hadlarni qoʻshib ixchamlashga doir murakkabroq masala
 • 23. Ratsional sonli ifodalarni soddalashtirish
 • 24. Teng kuchli ifodalar
 • 25. Chiziqli ifodalar haqida tushuncha: velosiped
 • 26. Chiziqli ifodalar haqida tushuncha: attraksion
 • 27. Nega nolga boʻlish mumkin emas
 • 28. Nolni nolga boʻlish masalasi
 • 29. Nomaʼlum va noaniq ifodalar

II bob: tenglamalarni yechish

 • 30. Oʻzgaruvchilar, ifodalar va tenglamalar
 • 31. Yechimlarni tenglamalarga qoʻyib tekshirib koʻrish
 • 32. Tenglamalarning har ikki tomonida bir xil ifodalar
 • 33. Munosabatni tenglama bilan ifodalash
 • 34. Tenglamaning har ikki tomonini boʻlish
 • 35. Bir bosqichli tenglamalar haqida dastlabki tushuncha
 • 36. Qoʻshish va ayirish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar
 • 37. Ayirish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar
 • 38. Qoʻshish va ayirish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar: oddiy va oʻnli kasrlar
 • 39. Boʻlish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar
 • 40. Koʻpaytirish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar
 • 41. Koʻpaytirish va boʻlish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar: oddiy va oʻnli kasrlar
 • 42. Ikki bosqichli tenglamalarga kirish
 • 43. Ikki bosqichli tenglamalarga oid dastlabki tushuncha
 • 44. Ishlangan misol: ikki bosqichli tenglamalar
 • 45. Ikki bosqichli tenglamalarga oid masalalar: kompyuterlar
 • 46. Ikki bosqichli tenglamalarga oid masalalar: bogʻ
 • 47. Ikki bosqichli tenglamalarga oid masalalar: apelsinlar
 • 48. Nega biz ikkala tomonda ham bir xil amalni bajaramiz: ikkala tomonida oʻzgaruvchi qatnashgan chiziqli tenglamalar
 • 49. Ikkala tomonida oʻzgaruvchi qatnashgan chiziqli tenglamalar
 • 50. Ikkala tomonida oʻzgaruvchi qatnashgan chiziqli tenglamalar: 20–7x=6x–6
 • 51. Ikkala tomonida oʻzgaruvchi qatnashgan chiziqli tenglamalar: kasrlar
 • 52. Oʻzgaruvchi maxrajda qatnashgan tenglama
 • 53. Qavsli tenglamalar
 • 54. Tenglamaning yechimlari soni
 • 55. Namunaviy masala: tenglamaning yechimlari soni
 • 56. Yechimga ega boʻlmagan tenglama tuzish
 • 57. Cheksiz koʻp yechimga ega tenglama tuzish
 • 58. Ketma-ket kelgan butun sonlar yigʻindisi
 • 59. Toq sonlar yigʻindisidagi eng kattasini topish
 • 60. Chiziqli tenglamaga olib kelinadigan matnli masala: tuz eritmasi
 • 61. Chiziqli tenglamaga olib kelinadigan matnli masala: shakarli ichimliklar
 • 62. Nomaʼlum koeffitsiyentli chiziqli tenglamalar

III bob: yechish

 • 63. Tengsizliklarga yechimlarni tekshirish
 • 64. Tengsizliklarni tasvirlash
 • 65. Tengsizliklarni tasvirlashga oid misol
 • 66. Tengsizlikka oid masalalar
 • 67. Bir bosqichli tengsizliklarga misollar
 • 68. Bir bosqichli tengsizliklar: –5c≤15
 • 69. Bir bosqichli tengsizliklarga oid masalalar
 • 70. Ikki bosqichli tengsizliklar
 • 71. Ikki bosqichli tengsizliklarga oid masala: olmalar
 • 72. Ikki bosqichli tengsizliklarga oid masala: konsert
 • 73. Ikkala tomonida ham oʻzgaruvchilar qatnashgan tengsizliklar
 • 74. Ikkala tomonida ham oʻzgaruvchilar qatnashgan tengsizliklar (qavslar bilan)
 • 75. Koʻp bosqichli tengsizliklar
 • 76. YOKI bilan ifodalanuvchi qoʻsh tengsizliklar
 • 77. VA bilan ifodalanuvchi qoʻsh tengsizliklar
 • 78. Yechimi mavjud boʻlmagan qoʻsh tengsizlik
 • 79. Qoʻsh tengsizliklar
 • 80. Qoʻsh tengsizliklarga misollar

IV bob: oʻlcham birliklari bilan ishlash

 • 81. Harakatga doir masala: masofani topish
 • 82. Harakatga doir masala: tezlikni topish
 • 83. Mos keladigan oʻlcham birliklari
 • 84. Oʻlcham birliklarini formulalarda talqin qilish
 • 85. Oʻlcham birliklarini formulalarda talqin qilish: nomaʼlum oʻlcham birliklari
 • 86. Namunaviy masala: qiymatga oid masala
 • 87. Turli oʻlcham birliklarda oʻlchanadigan kattaliklarga oid matnli masala: sayohat
 • 88. Oʻlcham birliklariga oid matnli masala: aylana boʻylab yugurish
 • 89. Turli oʻlcham birliklariga oid matnli masalalar: dori dozasi (murakkab)

V bob: chiziqli tenglamalar va grafiklar

 • 90. Ikki oʻzgaruvchili chiziqli tenglamalar
 • 91. Ikki nomaʼlumli tenglamalarning yechimi
 • 92. Namunaviy misol: ikki nomaʼlumli tenglamalarning yechimi
 • 93. Ikki nomaʼlumli tenglamalarning toʻla yechimi
 • 94. Kesishish nuqtalari
 • 95. Toʻgri chiziqning Ox oʻqi bilan kesishishi
 • 96. Tenglama yordamida Ox va Oy oʻqlari bilan kesishish nuqtalarini topish
 • 97. Jadvalga qarab Oy oʻqi bilan kesishish nuqtasini topish
 • 98. Burchak koeffitsiyenti
 • 99. Musbat va manfiy boʻlgan burchak koeffitsiyentlari
 • 100. Namunaviy misol: chizmadan burchak koeffitsiyentini topish
 • 101. Namunaviy misol: Ikki nuqtadan oʻtadigan toʻgʻri chiziqning burchak koeffitsiyentini topish
 • 102. Burchak koeffitsiyenti (misollar)
 • 103. Gorizontal toʻgʻri chiziqning burchak koeffitsiyenti
 • 104. Gorizontal va vertikal toʻgʻri chiziqlar
 • 105. Chiziqli funksiyaning umumiy koʻrinishi
 • 106. Namunaviy misollar: chiziqli funksiya
 • 107. Burchak koeffitsiyenti tenglamasi berilgan toʻgʻri chiziqni chizish
 • 108. Toʻgʻri chiziqning chizmasiga qarab burchak koeffitsiyenti tenglamasini tuzish
 • 109. Toʻgʻri chiziqning burchak koeffitsiyenti va bir nuqtasi berilganda uning tenglamasini topish
 • 110. Ikkita nuqta orqali oʻtuvchi toʻgʻri chiziqning burchak koeffitsiyenti tenglamasini tuzish
 • 111. Toʻgʻri chiziqning burchak koeffitsiyenti tenglamasiga oid misollar
 • 112. Burchak koeffitsiyenti va bir nuqtasi berilgan toʻgʻri chiziq tenglamasi
 • 113. Burchak koeffitsiyenti tenglamasi hamda burchak koeffitsiyenti va bir nuqtasi berilgan toʻgʻri chiziq tenglamasi
 • 114. Toʻgʻri chiziqning umumiy tenglamasi
 • 115. Chiziqli tenglamani grafik orqali ifodalash: 5x+2y=20
 • 116. Burchak koeffitsiyenti tenglamasini umumiy tenglamaga keltirish
 • 117. Tenglamadan burchak koeffitsiyentini topish
 • 118. Chiziqli tenglamalarning barcha shakllarini tuzish

VI bob: funksiyalar

 • 119. Funksiya nima?
 • 120. Namunaviy misol: tenglamadagi funksiyalarni hisoblash
 • 121. Namunaviy misol: chizmadagi funksiyalarni hisoblash
 • 122. Namunaviy misol: funksiya belgisi yordamida ifodalarni hisoblash
 • 123. Namunaviy misol: erksiz o‘zgaruvchiga erkli o‘zgaruvchini mos qo‘yish (tenglama)
 • 124. Namunaviy misol: erksiz o‘zgaruvchiga erkli o‘zgaruvchini mos qo‘yish (grafik)
 • 125. Namunaviy misol: ikkita erksiz o’zgaruvchiga bitta erkli o‘zgaruvchi mos bo‘lgan holat (grafik)
 • 126. Tenglamalar va funksiyalar
 • 127. Tenglamadan funksiyani hosil qilish
 • 128. Funksiya belgisiga oid matnli masala: bank
 • 129. Funksiya belgisiga oid matnli masala: sohil
 • 130. Oraliqlar va oraliq belgilari
 • 131. Funksiyaning aniqlanish sohasi nima?
 • 132. Funksiyaning qiymatlar toʻplami nima?
 • 133. Namunaviy misol: grafikka qarab funksiyaning qiymatlar toʻplamini topish
 • 134. Irratsional funksiyaning aniqlanish sohasi
 • 135. Namunaviy misol: algebraik funksiyalarning aniqlanish sohasi
 • 136. Namunaviy misol: aniqlanish sohasini topishga oid matnli masala (haqiqiy sonlar)
 • 137. Namunaviy misol: aniqlanish sohasini topishga oid matnli masala (musbat butun sonlar)
 • 138. Namunaviy misol: aniqlanish sohasini topishga oid matnli masala (barcha butun sonlar)
 • 139. Grafikka qarab funksiyalarning turini aniqlash
 • 140. Vertikal toʻgʻri chiziq funksiyani aks ettiradimi?
 • 141. Jadvaldagi qiymatlardan foydalanib funksiyaning turini aniqlash
 • 142. Soʻzlar yordamida berilgan funksiyalarni aniqlash
 • 143. Soʻzlar yordamida berilgan funksiyalarni aniqlashga oid matnli masala
 • 144. Minimum va maksimum nuqtalar
 • 145. Namunaviy misol: global va lokal ekstremumlar
 • 146. Funksiyaning qiymati musbat va manfiy, shuningdek, u oʻsuvchi yoki kamayuvchi boʻladigan oraliqlar
 • 147. Namunaviy misol: funksiyaning qiymati musbat, manfiy boʻladigan oraliqlar
 • 148. Grafikni sharhlash masalasi: harorat
 • 149. Grafikni sharhlash masalasi: basketbol
 • 150. Oʻrtacha oʻzgarish qiymati bilan tanishuv
 • 151. Namunaviy misol: grafikda oʻrtacha oʻzgarish tezligini aniqlash
 • 152. Namunaviy misol: oʻrtacha oʻzgarish qiymatini jadvaldan topish
 • 153. Namunaviy misol: oʻrtacha oʻzgarish tezligini tenglamadan topish
 • 154. Oʻrtacha oʻzgarish tezligiga doir matnli masala: jadval
 • 155. Oʻrtacha oʻzgarish tezligiga doir matnli masala: grafik
 • 156. Oʻrtacha oʻzgarish tezligiga doir matnli masala: tenglama

VII bob: chiziqli matnli masalalar

 • 157. Chiziqli tenglamaga oid matnli masalalar: daromad
 • 158. Chiziqli tenglamaga oid matnli masalalar: vulqon
 • 159. Chiziqli funksiya grafigiga oid matnli masalalar
 • 160. Chiziqli funksiya grafigiga oid matnli masalalar: mushuklar
 • 161. Chiziqli tenglamaga oid matnli masala: marjonlar
 • 162. Chiziqli tenglamaga oid matnli masala: faylni uzatish
 • 163. Chiziqli funksiyalarni solishtirish 1
 • 164. Chiziqli funksiyalarni solishtirish 2
 • 165. Chiziqli funksiyalarni solishtirish 3
 • 166. Chiziqli funksiyalarni solishtirishga oid matnli masala: yuqoriga koʻtarilish
 • 167. Chiziqli funksiyalarni solishtirishga oid matnli masala: yurish
 • 168. Chiziqli funksiyalarni solishtirishga oid matnli masala: ish
 • 169. Chiziqli funksiyaga oid matnli masala: dengiz sathi
 • 170. Chiziqli funksiyaga oid matnli masala: suv havzasi
 • 171. Chiziqli funksiyaga oid matnli masala: muz qoya
 • 172. Chiziqli funksiyaga oid matnli masala: boʻyoq
 • 173. Chiziqli modellashtirishga oid matnli masala: kitob
 • 174. Chiziqli modellashtirishga oid matnli masala: marjonlar

VIII bob: ketma-ketlik

 • 175. Ketma-ketliklar mavzusiga kirish
 • 176. Arifmetik progressiya mavzusiga kirish
 • 177. Arifmetik progressiyani davom ettirish
 • 178. Arifmetik progressiya formulalarini qoʻllash
 • 179. Namunaviy misol: arifmetik progressiya uchun rekurrent formuladan foydalanish
 • 180. Arifmetik progressiya uchun rekurrent formulalar
 • 181. Arifmetik progressiyaning rekurrent formulasi
 • 182. Arifmetik progressiyaga oid masala
 • 183. Geometrik progressiyaning rekurrent va aniq formulalarini bir-biriga oʻtkazish
 • 184. Geometrik progressiya mavzusiga kirish
 • 185. Geometrik progressiyani davom ettirish
 • 186. Geometrik progressiyaning aniq formulasidan foydalanish
 • 187. Geometrik progressiyaning rekurrent formulasidan foydalanish
 • 188. Geometrik progressiyalar uchun aniq va rekurrent formulalar
 • 189. Geometrik progressiyaning rekurrent va aniq formulalarini bir-biriga oʻtkazish
 • 190. Progressiyaga oid matnli masalalar
 • 191. Ketma-ketliklarni rekurrent usulda hisoblash

IX bob: tenglamalar sistemasi

 • 192. Tenglamalar sistemasi: trollar, bojlar (1-qism)
 • 193. Tenglamalar sistemasi: trollar, bojlar (2-qism)
 • 194. Tenglamalar sistemasining yechimini tekshirish
 • 195. Grafikli tenglamalar sistemasi: y=7/5x–5 va y=3/5x–1
 • 196. Grafikli tenglamalar sistemasi: aniq va taxminiy yechimlar
 • 197. Nomaʼlumlardan birini yoʻqotish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi: qirolning kekslari
 • 198. Nomaʼlumlardan birini yoʻqotish usuli bilan yechiladigan tenglamalar tizimi: x–4y=-18 va –x+3y=11
 • 199. Nomaʼlumlardan birini yoʻqotish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi: kartoshka chipslari
 • 200. Nomaʼlumlardan birini yoʻqotish va tenglamlar ustida amal bajarish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi
 • 201. Nega biz tenglamalar sistemasida bir tenglamani boshqasidan ayira olamiz?
 • 202. Namunaviy misol: ekvivalent tenglamalar sistemasi
 • 203. Namunaviy misol: ekvivalent boʻlmagan tenglamalar sistemasi
 • 204. Oʻrniga qoʻyish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi: kartoshka chipslari
 • 205. Oʻrniga qoʻyish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi: –3x–4y=–2 va y=2x–5
 • 206. Struktura orqali ifodalarni hisoblash
 • 207. Struktura orqali ifodalarni hisoblash (2-misol)
 • 208. Tenglamalar sistemasining yechimlari soni: meva narxlari (1-qism)
 • 209. Tenglamalar sistemasining yechimlari soni: meva narxlari (2-qism)
 • 210. Tenglamalar sistemasi yechimlari: muvofiq va nomuvofiq
 • 211. Tenglamalar sistemasi yechimlari: aniq va noaniq
 • 212. Tenglamalar sistemasi yechimlari soni
 • 213. Tenglamalar sistemasi yechimlari sonining grafik maʼnosi
 • 214. Tenglamalar sistemasining algebraik yechimlari soni
 • 215. Kamida ikkita chiziqli tenglamasi boʻlgan sistemada nechta yechim bor?
 • 216. Yoshga oid matnli masala: Imron
 • 217. Yoshga oid matnli masala: Javohir va Mirafzal
 • 218. Yoshga oid matnli masala: Azamat va Diyora
 • 219. Tenglamalar sistemasiga oid matnli masala: yurish va sayr
 • 220. Tenglamalar sistemasiga oid matnli masala: yechimi yoʻq
 • 221. Tenglamalar sistemasiga oid matnli masala: cheksiz koʻp yechim
 • 222. Nomaʼlumlardan birini yoʻqotish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi: televizor va DVD pleyer
 • 223. Nomaʼlumlardan birini yoʻqotish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi: olmalar va apelsinlar
 • 224. Oʻrniga qoʻyish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi: tangalar
 • 225. Nomaʼlumlardan birini yoʻqotish usuli bilan yechiladigan tenglamalar sistemasi: kofe va kruassan

X bob: tengsizliklar

 • 226. Ikki oʻzgaruvchili tengsizliklarning yechimlarini tekshirish
 • 227. Tengsizliklar sistemasi yechimini tekshirish
 • 228. Ikki oʻzgaruvchili tengsizliklar
 • 229. Ikki nomaʼlumli tengsizliklar grafigini tasvirlash
 • 230. Ikki nomaʼlumli tengsizliklarni grafik koʻrinishda ifodalash
 • 231. Tengsizliklar sistemasini grafik koʻrinishda ifodalash mavzusiga kirish
 • 232. Tengsizliklar sistemasini grafik koʻrinishda ifodalash
 • 233. Matnli masalaga mos ikki nomaʼlumli tengsizliklarni tuzish
 • 234. Matnli masalaga mos ikki nomaʼlumli tengsizliklarni yechish
 • 235. Matnli masalaga mos ikki nomaʼlumli tengsizliklarning grafigi
 • 236. Ikki nomaʼlumli tengsizliklarga oid matnli masalalarni sharhlash
 • 237. Tengsizliklar sistemasi yordamida modellashtirish
 • 238. Tengsizlik masalalari sistemasini tuzish
 • 239. Ikki nomaʼlumli tengsizliklarga oid matnli masalani yechish
 • 240. Tengsizlik masalalari sistemasi grafigi
 • 241. Chiziqli tengsizliklar tuzilishini tahlil qilish: mevalar
 • 242. Chiziqli tengsizliklar tuzilishini tahlil qilish: koptoklar

XI bob: modul qatnashgan (absolyut) qiymat va boʻlakli funksiyalar

 • 243. Modul qatnashgan funksiya grafigini parallel koʻchirish (siljitish)
 • 244. Modul qatnashgan funksiyani choʻzish va akslantirish: tenglama
 • 245. Modul qatnashgan funksiyani choʻzish va akslantirish: grafik
 • 246. Modul qatnashgan funksiya grafigi
 • 247. Bo‘lakli funksiyalar
 • 248. Namunaviy misol: bo‘lakli funksiya qiymatini hisoblash
 • 249. Namunaviy misol: bo‘lakli funksiya grafigini chizish
 • 250. Namunaviy misol: bo‘lakli funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar toʻplami
 • 251. Namunaviy misol: bo‘lakli chiziqli funksiyalarning aniqlanish sohasi va qiymatlar toʻplami

XII bob: ratsional koʻrsatkichli darajalar va radikallar

 • 252. Darajalarni koʻpaytirish va boʻlish (butun darajalar)
 • 253. Koʻpaytma va boʻlinmalarning darajalari (butun darajalar)
 • 254. Kvadrat ildizlarga kirish
 • 255. Kvadrat ildizlarni tushunish
 • 256. Kub ildizlarga kirish
 • 257. Oʻnli kasrlarning kvadrat ildizi
 • 258. 5-darajali ildiz
 • 259. Ratsional koʻrsatkichli darajalar
 • 260. Ildizni ratsional koʻrsatkichli daraja koʻrinishida ifodalash
 • 261. Ratsional yechimga ega darajali koʻrsatkichli tenglama
 • 262. Darajalar nisbatini soddalashtirish (ratsional darajalar)
 • 263. Ildizlar va darajalar qatnashgan ifodalarni soddalashtirish
 • 264. Kasr darajali ifodalarning qiymatini hisoblash
 • 265. Kasrli darajalarni hisoblash: eng sodda manfiy kasr
 • 266. Kasrli darajalarni hisoblash: kasrli asos
 • 267. Kasrli daraja koeffitsiyentini hisoblash
 • 268. Aralash radikallar va darajalarni topish
 • 269. Kvadrat ildizlarni soddalashtirish
 • 270. Kvadrat ildizlarni soddalashtirish (oʻzgaruvchilar)
 • 271. Kvadrat ildizli ifodalarni soddalashtirish
 • 272. Yuqori darajali ildizlarni soddalashtirish
 • 273. Kub ildizli ifodalarni soddalashtirish
 • 274. Kub ildizli ifodalarni soddalashtirish (ikki nomaʼlumli)
 • 275. Yuqori darajali ildizli ifodani soddalashtirish

XIII bob: eksponensial oʻsish va kamayish

 • 276. Koʻrsatkichli funksiyalar
 • 277. Eksponensial va chiziqli oʻsishni taqqoslash
 • 278. Eksponensial va chiziqli modellarni solishtirish: ogʻzaki
 • 279. Eksponensial va chiziqli modellarni solishtirish: jadval
 • 280. Koʻrsatkichli ifodaga oid masalalar (sonli)
 • 281. Koʻrsatkichli funksiyalarning boshlangʻich qiymati va umumiy nisbati
 • 282. Koʻrsatkichli ifodaga oid masalalar (algebraik)
 • 283. Darajali ifoda masalalarini izohlash
 • 284. Koʻrsatkichli funksiya grafigi
 • 285. Eksponensial oʻsishni tasvirlaydigan grafik
 • 286. Vaqt oralig‘idagi eksponensial va chiziqli oʻsishni solishtirish
 • 287. Koʻrsatkichli funksiyaning kamayishi
 • 288. Eksponensial oʻsish va kamayishni grafikda tasvirlash
 • 289. Eksponensial oʻsish va kamayishga oid matnli masalalar
 • 290. Koʻrsatkichli funksiyalarni yozish
 • 291. Jadvalga qarab koʻrsatkichli funksiyalarning koʻrinishini yozish
 • 292. Grafik yordamida berilgan koʻrsatkichli funksiyalarning koʻrinishini yozish
 • 293. Koʻrsatkichli funksiyaning jadvalini tahlil qilish
 • 294. Koʻrsatkichli funksiya grafigini tahlil qilish
 • 295. Koʻrsatkichli funksiya grafigini tahlil qilish: manfiy boshlangʻich qiymat
 • 296. Asosiy koʻrsatkichli funksiyaga oid matnli masalalarni modellashtirish

XIV bob: koʻphadlar

 • 297. Koʻphadlar
 • 298. Koʻphadning tuzilishi
 • 299. Koʻphadning qiymatini hisoblash
 • 300. Koʻphadlarni soddalashtirish
 • 301. Koʻphadlarni qoʻshish
 • 302. Koʻphadlarni ayirish
 • 303. Koʻphadlarni ayirish va qoʻshish
 • 304. Bir nechta koʻphadlarni qoʻshish va ayirish
 • 305. Koʻphadlarni qoʻshish: ikkita oʻzgaruvchi
 • 306. Koʻphadlarni ayirish: ikkita oʻzgaruvchi
 • 307. Koʻphadlarni ayirishga oid murakkabroq masala: ikkita oʻzgaruvchi
 • 308. Koʻphadni ayirishdagi xatoliklarni topish
 • 309. Koʻphadlarni qoʻshish va ayirish: takrorlashga oid misollar
 • 310. Birhadlarni koʻpaytirish
 • 311. Yuzani topish uchun birhadlarni koʻpaytirish: ikkita oʻzgaruvchi
 • 312. Yuzani topish uchun birhadlarni koʻpaytirish
 • 313. Birhadlarni koʻpaytirishdagi qiyinroq holatlar
 • 314. Birhadlarni koʻphadlarga koʻpaytirish: yuzaga oid model
 • 315. Birhadlarni koʻphadlarga koʻpaytirish
 • 316. Birhadlarni koʻphadlarga koʻpaytirish mahoratingizni sinab koʻrish
 • 317. Ikkihadlarni koʻpaytirish: yuza modeli
 • 318. Ikkihadlarni koʻpaytirish 1
 • 319. Ikkihadlarni koʻpaytirish 2
 • 320. Ikkihadlarni koʻphadlarga koʻpaytirish
 • 321. Ikkihadlarni koʻphadlarga koʻpaytirish: yuza modeli
 • 322. Ikkihadlarni koʻphadlarga koʻpaytirish mahoratingizni sinab koʻrish
 • 323. (x+a)(x–a) shaklidagi qisqa koʻpaytirish formulasi
 • 324. (x+a)² shaklidagi qisqa koʻpaytirish formulasi
 • 325. (ax+b)(ax-b) shaklidagi qisqa koʻpaytirish formulasi
 • 326. (ax+b)² shakldagi yigʻindi va ayirmaning kvadrati
 • 327. Qisqa koʻpaytirish formulalari: ikkita oʻzgaruvchi
 • 328. Qisqa koʻpaytirishga doir misollar
 • 329. Koʻphadlarni koʻpaytirishga doir matnli masalalar
 • 330. Koʻphadlarga doir matnli masala: toʻrtburchak va doira yuzasi
 • 331. Koʻphadga doir matnli masala: jamgʻarilgan pulning qiymati
 • 332. Koʻphadga doir matnli masala: oynaning yuzasi

XV bob: koʻpaytuvchilarga ajratish

 • 333. Koʻpaytuvchilarga ajratish va boʻlinish
 • 334. Birhadni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 335. Namunaviy misol: birhadning tushib qoldirilgan koʻpaytuvchisini topish
 • 336. Namunaviy misol: yuza modelidagi tushirib qoldirilgan birhadni topish
 • 337. Birhadlarning eng katta umumiy boʻluvchisi
 • 338. Taqsimot xossasi orqali koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 339. Ikkihadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy boʻluvchi
 • 340. Koʻphadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy boʻluvchi
 • 341. Koʻphadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy boʻluvchi yuza modeli
 • 342. Koʻphadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy birhad boʻluvchi
 • 343. Namunaviy misol: strukturadan foydalanib ifodalarning qiymatini hisoblash
 • 344. Namunaviy misol: strukturadan foydalanib ifodalarning qiymatini hisoblash (koʻproq misollar)
 • 345. (x+a)(x+b) shaklida koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 346. Kvadrat ifodalarni (x+a)(x+b) koʻrinishda koʻpaytuvchilarga ajratish (2-misol)
 • 347. (x+a)(x+b) shaklida koʻpaytuvchilarga ajratishga oid koʻproq misollar
 • 348. Guruhlash mavzusiga kirish
 • 349. Guruhlash usuli yordamida kvadrat uchhadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 350. Kvadrat uchhadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy boʻluvchi + guruhlash
 • 351. Kvadrat uchhadlari koʻpaytuvchilarga ajratish: manfiy umumiy boʻluvchi + guruhlash
 • 352. Ikki oʻzgaruvchili kvadrat koʻphadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 353. Ikki oʻzgaruvchili kvadrat koʻphadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: hadlarning oʻrnini oʻzgartirish
 • 354. Ikki oʻzgaruvchili kvadrat uchhadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: guruhlash
 • 355. Kvadratlar ayrimasi
 • 356. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajrating: bosh koeffitsiyent ≠ 1
 • 357. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajratish: koʻpaytuvchilarga ajratishni tekshirish
 • 358. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajratish: tushirib qoldirilgan qiymatlar
 • 359. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy koʻpaytuvchilar
 • 360. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish mavzusiga kirish
 • 361. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 362. Toʻla kvadrat shaklini aniqlash
 • 363. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy boʻluvchi
 • 364. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: manfiy umumiy boʻluvchi
 • 365. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: yoʻqolgan qiymat
 • 366. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy koʻpaytuvchilar
 • 367. Kvadrat ifodani koʻpaytuvchilarga ajratishdagi strategiyalar (1-qism)
 • 368. Kvadrat ifodani koʻpaytuvchilarga ajratishdagi strategiyalar (2-qism)
 • 369. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: 4-darajali koʻphad
 • 370. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajratish: ikkita oʻzgaruvchi
 • 371. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajratish: ikkita oʻzgaruvchi (2-misol)

XVI bob: kvadrat tenglamalar

 • 372. Parabola
 • 373. Nolga teng koʻpaytma xossasi
 • 374. Koʻpaytuvchilarga ajratilgan kvadrat funksiyaning grafigini chizish
 • 375. Kvadrat ifodaga oid matnli masalalar (koʻpaytuvchilarga ajratilgan shakl)
 • 376. Kvadrat tenglamalarni kvadrat ildizni hisoblash orqali yechish
 • 377. Kvadrat tenglamalarni kvadrat ildizni hisoblash orqali yechishga doir misollar
 • 378. Kvadrat tenglamalarni kvadrat ildizni hisoblash orqali yechish usuli
 • 379. Kvadrat tenglamalarni kvadrat ildizni hisoblash orqali bosqichma-bosqich yechish
 • 380. Parabolaning uchi
 • 381. Kvadrat funksiyaning grafigini parabolaning uchini aniqlab olish orqali chizish
 • 382. Parabola uchi shaklidagi kvadrat funksiyalarga oid matnli masalalar
 • 383. Koʻpaytuvchilarga ajratish orqali kvadrat ifodalarni yechish
 • 384. Kvadrat tenglamalarni koʻpaytuvchilarga ajratish orqali yechish: koeffitsiyent ≠ 1
 • 385. Shakl orqali kvadrat tenglamalarni yechish
 • 386. Kvadrat tenglamalarga doir masalalarni yeching: uchburchakning tomonlari
 • 387. Kvadrat ifodalarga oid matnli masala: qutining tomonlari
 • 388. Toʻla kvadratga keltirish
 • 389. Namunaviy misol: toʻla kvadrat hosil qilish (kirish)
 • 390. Namunaviy misol: ifodalarni kvadratga ajratish orqali qaytadan yozish
 • 391. Namunaviy misol: tenglamalarni kvadratga ajratish orqali yechish
 • 392. Namunaviy misol: toʻla kvadratga ajratish (koeffitsiyent ≠ 1)
 • 393. Kvadrat tenglamalarni toʻla kvadratga ajratish orqali yechish: yechim mavjud emas
 • 394. Kvadrat tenglama ildizlari formulasi
 • 395. Kvadrat tenglama ildizlari formulasidan foydalanish
 • 396. Namunaviy misol: kvadrat tenglama ildizlari formulasi
 • 397. Namunaviy misol: kvadrat tenglama ildizlari formulasi (2-misol)
 • 398. Namunaviy misol: kvadrat tenglama ildizlari formulasi (manfiy koeffitsiyentlar)
 • 399. Kvadrat tenglama ildizlari formulasidan foydalanish: yechimlar soni
 • 400. Kvadrat tenglama ildizlari formulasining isboti
 • 401. Standart shakldagi kvadrat funksiya uchun parabola uchini topish
 • 402. Kvadrat funksiyaning grafigini chizish: standart shakl
 • 403. Kvadrat funksiyaga oid matnli masala: toʻp
 • 404. Kvadrat funksiyalarning xossalari va shakllari
 • 405. Namunaviy misol: kvadrat funsiyalarning shakllari va xossalari
 • 406. Parabola uchi va simmetriya oʻqi
 • 407. Kvadrat funksiyalarning xossalarini aniqlash
 • 408. Kvadrat funksiya xossalarini solishtirish
 • 409. Kvadrat funksiyaning maksimum nuqtalarini aniqlash
 • 410. Parabola shaklini almashtirish
 • 411. Parabolalarni siljitish
 • 412. Parabolalarni choʻzish va akslantirish

XVII bob: irratsional sonlar

 • 413. Ratsional va irratsional sonlarga kirish
 • 414. Sonlarni sinflarga ajratish: ratsional va irratsional
 • 415. Ikkita ratsional sonning yigʻindisi va koʻpaytmasi ratsional son ekanini isbotlash
 • 416. Ratsional va irratsional sonning koʻpaytmasi irratsional boʻlishini isbotlash
 • 417. Ratsional va irratsional sonning yigʻindisi irratsional boʻlishini isbotlash
 • 418. Irratsional sonlarning yigʻindisi va koʻpaytmasi
 • 419. Namunaviy misol: ratsional va irratsional ifodalar
 • 420. Namunaviy misol: ratsional va irratsional ifodalar (nomaʼlumlar)
 • 421. √2 irratsional son ekanini isbotlash
 • 422. Tub sonlarning kvadrat ildizi irratsional boʻlishini isbotlash
 • 423. Ixtiyoriy ikkita ratsional son orasida irratsional sonning mavjudligini isbotlash

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33