Algebra II

I bob: funksiyalar

 • 1. Funksiyalarni qoʻshish
 • 2. Funksiyalarni ayirish
 • 3. Funksiyalarni koʻpaytirish
 • 4. Funksiyalarni boʻlish
 • 5. Murakkab funksiya haqida dastlabki tushunchalar
 • 6. Murakkab funksiyalar qiymatlarini hisoblash
 • 7. Murakkab funksiyalarni hisoblash: jadvallardan foydalanish
 • 8. Murakkab funksiyalarni hisoblash: grafiklardan foydalanish
 • 9. Murakkab funksiyalarni topish
 • 10. Murakkab funksiyalarning qiymatlarini hisoblash (murakkabroq hollar)
 • 11. Funksiyalar ustida amallarni bajarish yordamida modellashtirish
 • 12. Murakkab funksiyalar yordamida modellashtirish
 • 13. Murakkab funksiyalar yordamida modellashtirish (2-misol)
 • 14. Funksiya grafigini parallel koʻchirish
 • 15. Parallel koʻchirish natijasida hosil boʻlgan funksiya grafigini yasash
 • 16. Funksiya grafigini parallel koʻchirish va simmetrik akslantirish
 • 17. Funksiya grafigini siqish
 • 18. Funksiya grafigini simmetrik akslantirish va siqish
 • 19. Teskari funksiya haqida dastlabki tushunchalar
 • 20. Teskari funksiyaning erkli va erksiz oʻzgaruvchilari
 • 21. Chiziqli funksiyaga teskari boʻlgan funksiya grafigini yasash
 • 22. Teskari funksiyalarni topish: chiziqli funksiya
 • 23. Teskari funksiyalarni topish: kvadrat funksiya
 • 24. Teskari funksiyalarni topish: kvadrat funksiya (2-misol)
 • 25. Teskari funksiyalarni topish: irratsional funksiya
 • 26. Teskari funksiyalarni topish: ratsional funksiya
 • 27. Murakkab funksiya tuzish yordamida funksiyalar oʻzaro teskari boʻlishini tekshirish
 • 28. Murakkab funksiya tuzish yordamida funksiyalar oʻzaro teskari boʻlmasligini tekshirish
 • 29. Funksiya teskarilanuvchi ekanini aniqlash
 • 30. Aniqlanish sohasi orqali teskari funksiya hosil qilish

II bob: kompleks sonlar

 • 31. Mavhum sonlar mavzusiga kirish
 • 32. Ildiz ostidagi manfiy sonlarni soddalashtirish
 • 33. Mavhum birlikning darajalari
 • 34. i soni ildiz ostida –1 koʻrinishida boʻlganda
 • 35. Kompleks sonlar haqida tushuncha
 • 36. Kompleks sonlarni tasniflash
 • 37. Sonlarni kompleks sonlar tekisligida tasvirlash
 • 38. Kompleks sonlarni qoʻshish
 • 39. Kompleks sonlarni ayirish
 • 40. Kompleks sonlarni koʻpaytirish

III bob: koʻphadlarga doir amallar

 • 41. Bir nechta koʻphadlarni qoʻshish va ayirish
 • 42. Koʻphadlarni ayirish: ikkita oʻzgaruvchi
 • 43. Ikkihadlarni koʻphadlarga koʻpaytirish
 • 44. Qisqa koʻpaytirishga doir misollar
 • 45. Koʻphadlarni burchakli boʻlish usuli haqida dastlabki tushunchalar
 • 46. Koʻphadlarni burchakli boʻlish usuli
 • 47. Gorner sxemasi mavzusiga kirish
 • 48. Koʻphadlarni boʻlish: Gorner sxemasi
 • 49. Nega ustunli boʻlish ishlaydi?
 • 50. Koʻphadni ikkihadga qoldiqli boʻlish
 • 51. Koʻphadni ikkihadga qoldiqli boʻlish (2-misol)
 • 52. Koʻphadlarni qoldiqli boʻlish
 • 53. Koʻphadlarni qoldiqli boʻlish teoremasi haqida dastlabki tushunchalar
 • 54. Koʻphadlarni qoldiqli boʻlish teoremasini qoʻllash: qoldiqni topish
 • 55. Koʻphadlarni qoldiqli boʻlish teoremasini qoʻllash: boʻluvchilarni tekshirish
 • 56. Koʻphadlarni qoldiqli boʻlish teoremasini qoʻllash: koeffitsiyentlarni topish
 • 57. Koʻphadlarni qoldiqli boʻlish teoremasining isboti

IV bob: koʻphadlarga

 • 58. Nyuton binomi formulasiga kirish
 • 59. Paskal uchburchagi va Nyuton binomi formulasi
 • 60. Ikkihadlarni darajaga koʻtarish
 • 61. Ikkihadni darajaga Paskal uchburchagisiz koʻtarish
 • 62. Ikkihadni darajaga koʻtarish va kombinatorika
 • 63. Paskal uchburchagi va kombinatorika
 • 64. Ikkihadni darajaga koʻtarish va kombinatorika (oldingi)
 • 65. Kvadrat ifodalarni (x+a)(x+b) koʻrinishda koʻpaytuvchilarga ajratish (2-misol)
 • 66. (x+a)(x+b) shaklida koʻpaytuvchilarga ajratishga oid koʻproq misollar
 • 67. Guruhlash mavzusiga kirish
 • 68. Guruhlash usuli yordamida kvadrat uchhadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 69. Kvadrat uchhadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: umumiy boʻluvchi + guruhlash
 • 70. Kvadrat uchhadlari koʻpaytuvchilarga ajratish: manfiy umumiy boʻluvchi + guruhlash
 • 71. Ikki oʻzgaruvchili kvadrat koʻphadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 72. Ikki oʻzgaruvchili kvadrat koʻphadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: hadlarning oʻrnini oʻzgartirish
 • 73. Ikki oʻzgaruvchili kvadrat uchhadlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: guruhlash
 • 74. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajratish: ikkita oʻzgaruvchi
 • 75. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajrating: bosh koeffitsiyent ≠ 1
 • 76. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: manfiy umumiy boʻluvchi
 • 77. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 78. Toʻla kvadratlarni koʻpaytuvchilarga ajratish: 4-darajali koʻphad
 • 79. Kvadratlar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajratish: ikkita oʻzgaruvchi (2-misol)
 • 80. Yuqori darajali koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 81. Kublar yigʻindisini koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 82. Kublar ayirmasini koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 83. Koʻphadning xossalarini tahlil qilish
 • 84. Kompleks sonlar va kvadratlar yigʻindisini koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 85. Kvadratlar yigʻindisini koʻpaytuvchilarga yoyish
 • 86. Kvadrat tenglamalarni yechish: kompleks ildizlar
 • 87. Algebraning asosiy teoremasi
 • 88. Kvadrat koʻphadlar va Algebraning asosiy teoremasi
 • 89. Koʻphadning haqiqiy yechimlari soni
 • 90. Koʻphadning nollarini topish (1-qism)
 • 91. Koʻphadning nollarini topish (2-qism)
 • 92. Koʻphadning nollarini topish (2-misol)
 • 93. Koʻphadning nollari va uning grafiklari
 • 94. Koʻphadning cheksizlikdagi holati mavzusiga kirish
 • 95. Funksiyaning cheksizlikdagi holati holati va uning grafigi
 • 96. Funksiya simmetriyasi mavzusiga kirish
 • 97. Funksiya grafigining simmetriyasi
 • 98. Juft/toq funksiyalar va sonlar
 • 99. Juft va toq koʻphadlar

V bob: kvadrat va kub ildizli tenglamalar

 • 100. Kvadrat ildizli tenglamalar va chet ildizlar mavzusiga kirish
 • 101. Kvadrat ildizli tenglamalarni yechish (boshlangʻich)
 • 102. Kvadrat ildizli tenglamalarni yechish: yagona yechim
 • 103. Kvadrat ildizli tenglamalarni yechish: ikkita yechim
 • 104. Kvadrat ildizli tenglamalarni yechish: yechim mavjud emas
 • 105. Irratsional tenglamalarning chet ildizlari
 • 106. Irratsional tenglamalarning chet ildizlari (2-misol)
 • 107. Kub ildizli tenglamalarni yechish
 • 108. Irratsional funksiyaning aniqlanish sohasi
 • 109. Kvadrat ildiz funksiyasi grafigini akslantirish va parallel koʻchirish
 • 110. Kvadrat ildizli funksiya shaklining oʻzgarishi
 • 111. Kvadrat ildizli funksiyalar va ularning grafiklari

VI bob: ratsional ifodalar

 • 112. Ratsional ifodalarni soddalashtirish bilan tanishish
 • 113. Ratsional ifodalarni soddalashtirish: umumiy boʻluvchisi — birinchi darajali
 • 114. Ratsional ifodalarni qisqartirish: umumiy boʻluvchi — birhad
 • 115. Ratsional ifodalarni qisqartirish: umumiy boʻluvchi — ikkihad
 • 116. Ratsional ifodalarni soddalashtirish: guruhlash usuli
 • 117. Ratsional ifodalarni soddalashtirish: yuqori darajali hadlar
 • 118. Ratsional ifodalarni soddalashtirish: ikki nomaʼlumli ifodalar
 • 119. Ratsional ifodalarni soddalashtirish (eski video)
 • 120. Ratsional ifodalarni koʻpaytirish va boʻlish: birhadlar
 • 121. Ratsional ifodalarni koʻpaytirish
 • 122. Ratsional ifodalarni boʻlish
 • 123. Ratsional ifodalarni koʻpaytirish: koʻp nomaʼlumli ifodalar
 • 124. Ratsional ifodalarni boʻlish: nomaʼlum ifoda
 • 125. Bir xil maxrajli ratsional ifodalarni qoʻshish va ayirish
 • 126. Har xil maxrajli ratsional ifodalarni qoʻshish mavzusi bilan tanishish
 • 127. Turli maxrajli ratsional ifodalarni qoʻshish
 • 128. Turli maxrajli ratsional ifodalarni ayirish
 • 129. Eng kichik umumiy karrali
 • 130. Eng kichik umumiy karrali: takrorlanuvchi boʻluvchilar
 • 131. Har xil maxrajli ratsional ifodalarni qoʻshish mavzusi bilan tanishuv
 • 132. Koʻphadlarning eng kichik umumiy karralisi
 • 133. Ratsional ifodalarni ayirish
 • 134. Zanjirli kasrlar
 • 135. Bitta ratsional ifoda qatnashgan tenglamalar
 • 136. Bitta ratsional ifoda qatnashgan tenglamalar (murakkab)
 • 137. Ratsional tenglamalar
 • 138. Ratsional tenglamalar (2-misol)
 • 139. Toʻgʻri va teskari proporsionallik mavzusiga kirish
 • 140. Toʻgʻri va teskari proporsionallikni farqlash
 • 141. Toʻgʻri va teskari proporsionallikni farqlash: jadval
 • 142. Teskari proporsionallikka oid masala: tor tebranishi
 • 143. Ratsional funksiyalarning cheksizlikdagi holati
 • 144. Ratsional funksiyalarning uzilish nuqtalari
 • 145. Ratsional funksiyalarning vertikal asimptotalarini tahlil qilish
 • 146. Gorizontal va vertikal asimptotalarni topish
 • 147. Ratsional funksiyalar grafiklari: oy oʻqi bilan kesishish nuqtalari
 • 148. Ratsional funksiya grafiklari: gorizontal asimptota
 • 149. Ratsional funksiya grafiklari: vertikal asimptota
 • 150. Ratsional funksiya grafiklari: nollar
 • 151. Ratsional funksiya grafiklari (oldingi misollar)
 • 152. Ratsional funksiya grafigini chizish (1-qism)
 • 153. Ratsional funksiya grafigini chizish (2-qism)
 • 154. Ratsional funksiya grafigini chizish (3-qism)
 • 155. Ratsional funksiya grafigini chizish (4-qism)
 • 156. Matnli masala tuzulishining tahlili: zoomagazin (1-qism)
 • 157. Matnli masala tuzulishining tahlili: zoomagazin (2-qism)
 • 158. Ratsional tenglamaga oid masala: nisbatlar
 • 159. Ratsional tenglamaga oid masala: nisbatlar (2-misol)
 • 160. Ratsional tenglamaga oid masala: yechimni yoʻqotish
 • 161. Nomaʼlum oʻzgaruvchilar haqida mulohaza yuritish
 • 162. Nomaʼlum oʻzgaruvchilar haqida mulohaza yuritish: boʻlinish
 • 163. Ratsional ifodaning tuzilishi

VII bob: koʻrsatkichli ifodalar

 • 164. Koʻrsatkichli ifodalarni soddalashtirish
 • 165. Koʻrsatkichli ifodalarni boshqa shaklda yozish
 • 166. Koʻrsatkichli tenglamalarni daraja xossalaridan foydalanib yechish
 • 167. Koʻrsatkichli tenglamalarni daraja xossalaridan foydalanib yechish (murakkab)
 • 168. Koʻrsatkichli modellarda oʻzgarishni talqin qilish
 • 169. Koʻrsatkichli modellarda vaqt birligini sharhlash
 • 170. Koʻrsatkichli modellarni tuzish
 • 171. Koʻrsatkichli modelni tuzish: yemirilishning yarim davri
 • 172. Koʻrsatkichli modelni tuzish: foizlarning oʻzgarishi
 • 173. Koʻrsatkichli modelni tuzish (oldingi misol)
 • 174. Koʻrsatkichli modellarda oʻzgarishni izohlash: shakl almashtirish
 • 175. Koʻrsatkichli modellarda oʻzgarishni izohlash: oʻlcham birliklarini almashtirish
 • 176. Koʻrsatkichli ifodaning tuzilishi
 • 177. Chiziqli va koʻrsatkichli oʻsish: maʼlumotlardan foydalanish
 • 178. Chiziqli va koʻrsatkichli oʻsish: maʼlumotlardan foydalanish (2-misol)
 • 179. Oʻsishning koʻrsatkichli va kvadratik modellarini taqqoslash

VIII bob: logarifmlar

 • 180. Logarifm haqida dastlabki tushunchalar
 • 181. Logarifmlar qiymatini hisoblash (murakkab)
 • 182. Koʻrsatkichli ifodalar va logarifmlar orasidagi bogʻliqlik
 • 183. Koʻrsatkichli ifodalar va logarifmlar orasidagi bogʻliqlik: grafiklar
 • 184. Koʻrsatkichli ifodalar va logarifmlar orasidagi bogʻliqlik: jadvallar
 • 185. 𝑒 soni va murakkab foizlar formulasi
 • 186. 𝑒 soni limit shaklida
 • 187. Natural logarifmning qiymatini kalkulyatorda hisoblash
 • 188. Logarifmning xossalariga kirish (1-qism)
 • 189. Logarifmning xossalariga kirish (2-qism)
 • 190. Koʻpaytmaning logarifmi formulasini qoʻllash
 • 191. Darajaning logarifmi formulasini qoʻllash
 • 192. Logarifmning hossalarini qoʻllash: bir nechta qadam
 • 193. Koʻpaytmaning logarifmi uchun qoidani asoslash
 • 194. Boʻlinmaning logarifmi va darajaning logarifmi uchun qoidalarni asoslash
 • 195. Logarifmlarni hisoblash: asosni oʻzgartirish qoidasi
 • 196. Logarifmdagi asos oʻzgartirish qoidasidan foydalanish
 • 197. Logarifmdagi asos oʻzgartirish qoidasining isboti
 • 198. Logarifmlardan foydalangan holda koʻrsatkichli tenglamalarni yechish: asos 10 ga teng
 • 199. Logarifmlardan foydalangan holda koʻrsatkichli tenglamalarni yechish: asos 2 ga teng
 • 200. Matnli masalaning koʻrsatkichli funksiya modeli: dorining tarqalishi
 • 201. Matnli masalaning koʻrsatkichli funksiya modeli: bakteriyalarning koʻpayishi
 • 202. Koʻrsatkichli funksiya grafigini almashtirish
 • 203. Koʻrsatkichli funksiya grafigini almashtirish (2-misol)
 • 204. Koʻrsatkichli funksiya grafigini yasash
 • 205. Koʻrsatkichli funksiya grafigi
 • 206. Koʻrsatkichli funksiya grafigini yasash (eski misol)
 • 207. Logarifmik va koʻrsatkichli funksiyalar grafiklari
 • 208. Logarifmik funksiyalar grafiklarini yasash
 • 209. Logarifmik funksiyaning grafigi
 • 210. Logarifmik shkala (Vi Hart)
 • 211. Logarifmik shkala
 • 212. Rixter shkalasi
 • 213. Benford qonuni (Vi Hart)
 • 214. Benford qonuni (Vi Hart) (2-qism)

IX bob: trigonometriya

 • 215. Radianlar haqida
 • 216. Radian va graduslar
 • 217. Radianlarni graduslarda ifodalash
 • 218. Graduslarni radianlarda ifodalash
 • 219. Radian burchak. Choraklar
 • 220. Birlik aylana
 • 221. Toʻgʻri burchakli uchburchak va trigonometrik funksiyalar
 • 222. y=sin(x) grafigi
 • 223. y=sin(x) va y=cos(x) ning kesishish nuqtalari
 • 224. y=tan(x) grafigi
 • 225. Sinus va kosinus ayniyatlari: simmetriya
 • 226. Tangens ayniyatlari: simmetriya
 • 227. Sinus va kosinus ayniyatlari: davr
 • 228. Tangens ayniyatlari: davr
 • 229. Ayrim burchaklarning trigonometrik qiymatlari
 • 230. Pifagor trigonometrik ayniyatining isboti
 • 231. Pifagor trigonometrik ayniyatidan foydalanish
 • 232. Sinusoidal funksiyasining xossalari
 • 233. Sinusoidal funksiyasining amplitudasi va davri
 • 234. Sinusoid grafikning oʻzgarishi: vertikal kengayish va gorizontal akslanish
 • 235. Sinusoid grafikning oʻzgarishi: vertikal va gorizontal kengayish
 • 236. Grafikdan sinusoidal funksiyani tuzish
 • 237. Trigonometrik masala: kunlik haroratni modellashtirish
 • 238. Trigonometrik masala: yillik haroratni modellashtirish

X bob: murakkab tenglamalar va funksiyalar

 • 239. Tenglamalarni grafik koʻrinishida ifodalash
 • 240. Tenglamalarni grafik koʻrinishida ifodalash (2-misol)
 • 241. Tenglamalarni grafik usulda yechish (1-qism)
 • 242. Tenglamalarni grafik usulda yechish (2-qism)
 • 243. Ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi: grafik usulda yechish
 • 244. Ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi: algebraik usulda yechim topish
 • 245. Ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi: yechim mavjud emas
 • 246. Ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi: oʻzgaruvchilarning ikkalasi ham ikkinchi darajada
 • 247. Ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi: toʻgʻri chiziq va aylana
 • 248. Algebraik modellarning simmetrikligi
 • 249. Algebraik modellarning chegaraviy holatlari
 • 250. Algebraik modellarning davriyligi
 • 251. Funksiyalarni taqqoslash: x oʻqi bilan kesishishi
 • 252. Funksiyalarni taqqoslash: umumiy xossalar
 • 253. Kvadrat funksiyaning maksimum nuqtalarini aniqlash

XI bob: ketma-ketlik

 • 254. Ketma-ketliklar mavzusiga kirish
 • 255. Arifmetik progressiya mavzusiga kirish
 • 256. Arifmetik progressiyaning rekurrent formulasi
 • 257. Progressiyaga oid masala: oʻsish jarayoni
 • 258. Yigʻindi belgisi
 • 259. Chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi mavzusiga kirish
 • 260. Chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi formulasini topish
 • 261. Namunaviy misol: hekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi (sigma belgisi)
 • 262. Namunaviy misol: hekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi (yigʻindi ifodasi)
 • 263. Namunaviy misol: hekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi (rekurrent formula)
 • 264. Namunaviy misol: chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi (formulalardan foydalanish)
 • 265. Geometrik progressiya mavzusiga kirish
 • 266. Geometrik progressiyalar uchun aniq va rekurrent formulalar
 • 267. Geometrik progressiyaning rekurrent va aniq formulalarini bir-biriga oʻtkazish
 • 268. Chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi mavzusiga kirish
 • 269. Geometrik progressiya yigʻindisini sigma belgisi bilan belgilash
 • 270. Chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi formulasini topish
 • 271. Namunaviy misol: chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi (sigma belgisi)
 • 272. Namunaviy misol: chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi
 • 273. Namunaviy misol: chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi (ijtimoiy tarmoq)
 • 274. Chekli geometrik progressiya yigʻindisiga oid matnli masala: ipoteka

XII bob: modellashtirish

 • 275. Ratsional tenglamalarga oid masala
 • 276. Kvadrat tengsizlikka oid masala
 • 277. Koʻrsatkichli tenglamaga oid masala
 • 278. Formulalardan foydalanish: perimetr
 • 279. Formulalardan foydalanish: yuza
 • 280. Formulalardan foydalanish: harorat

XIII bob: konus kesimlari

 • 281. Konus kesimlari mavzusiga kirish
 • 282. Parametrlariga koʻra aylana chizish
 • 283. Aylana grafigiga koʻra uning parametrlarini aniqlash
 • 284. Aylana tenglamasidan foydalanib uning parametrlarini aniqlash
 • 285. Aylana tenglamasidan foydalanib uning grafigini chizish
 • 286. Aylana tenglamasini tuzish
 • 287. Umumiy tenglamadan aylananing parametrlarini aniqlash
 • 288. Fokus va direktrisa mavzusiga kirish
 • 289. Fokus va direktrisani bilgan holda parabola tenglamasini tuzish
 • 290. Parabola tenglamadan foydalanib, uning fokusi va direktrisasini topish

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33