Biologiya

I bob: biologiyaga kirish

 • 1. Biologiyaga kirish
 • 2. Ilmiy uslub

II bob: kimyo va hayot

 • 3. Element va atom
 • 4. Atom
 • 5. Orbitallar
 • 6. Orbitallar va elektron konfiguratsiya
 • 7. Valent elektronlar va bogʻlanish
 • 8. Davriy jadval guruhlari
 • 9. Ion, kovalent va metal bogʻlanish
 • 10. Elektromanfiylik
 • 11. Elektromanfiylik va bogʻlanish
 • 12. Molekulalararo kuchlar
 • 13. Kimyoviy reaksiyalar

III bob: suv, kislotalar va asoslar

 • 14. Suvdagi vodorod bogʻlanish
 • 15. Suv — erituvchi sifatida
 • 16. Kapillyar harakat va meniskning yuzaga kelishi
 • 17. Sirt taranglik
 • 18. Nega terlash orqali tana soviydi?
 • 19. Bugʻlanish orqali tananing sovishi
 • 20. Suv va etil spirtining bugʻlanish harorati
 • 21. Suvning solishtirma issiqlik sigʻimi
 • 22. Suv suyuq holatda muzdan zichroq
 • 23. Suvning ionlanishi
 • 24. Kislota va asosga Arrenius taʼrifi
 • 25. Kislota va asosga Brensted-Louri taʼrifi
 • 26. pH taʼrifi
 • 27. Bufer tizimi

IV bob: uglerodning xususiyatlari

 • 28. Uglerod — hayotning qurilish birligi
 • 29. Kremniyga asoslangan hayot
 • 30. Organik molekulalar tuzilishini aks ettirish
 • 31. Uglevodorodlar
 • 32. Izomerlar
 • 33. Funksional guruhlar

V bob: makromolekulalar

 • 34. Glyukozaning molekulyar tuzilishi
 • 35. Degidratatsiyalanish yoki kondensatsiyalanish reaksiyasi
 • 36. Gidroliz
 • 37. Fruktozaning molekulyar tuzilishi
 • 38. Triglitserid (yogʻ)larning molekulyar tuzilishi
 • 39. Toʻyingan, toʻyinmagan va trans yogʻlar
 • 40. Lipidlar
 • 41. DNK
 • 42. DNK replikatsiyasi, RNK transkripsiyasi va translyatsiya
 • 43. DNKning molekulyar tuzilishi
 • 44. DNK zanjirlarining antiparallel tuzilishi
 • 45. RNKning molekulyar tuzilishi
 • 46. Aminokislotalar
 • 47. Peptid bogʻ shakllanishi
 • 48. Oqsil tuzilishi
 • 49. Oqsilning uchlamchi tuzilishi

VI bob: energiya va fermentlar

 • 50. Metabolizm turlari: anabolizm va katabolizm
 • 51. Energiya
 • 52. Termodinamikaning birinchi qonuni
 • 53. Entropiya
 • 54. Termodinamikaning ikkinchi qonuni
 • 55. Termodinamikaning ikkinchi qonuni va entropiya
 • 56. Issiqlik nega entropiyani oshiradi?
 • 57. Gibbsning erkin energiyasi va spontan reaksiyalar
 • 58. Endergonik, ekzergonik, ekzotermik va endotermik reaksiyalar
 • 59. ATF: adenozin trifosfat
 • 60. ATF gidrolizining mexanizmi
 • 61. Glyukoza-6-fosfat hosil boʻlishida birikish reaksiyasi
 • 62. Kinetika
 • 63. Fermentlar
 • 64. Ferment kofaktorlari va kofermentlari
 • 65. Raqobatli ingibirlash
 • 66. Raqobatsiz ingibirlash

VII bob: hujayra strukturasi

 • 67. Hujayralar darajasi
 • 68. Hujayra nazariyasi
 • 69. Hujayra oʻlchami
 • 70. Prokariot va eukariot hujayralar
 • 71. Endoplazmatik toʻr va Golji majmuasi
 • 72. Endomembranaviy tizim
 • 73. Mitoxondriya
 • 74. Sitoskelet
 • 75. Hujayra tashqarisidagi matriks
 • 76. Oʻsimliklarda hujayra devori
 • 77. Hayvon va oʻsimlik hujayralari

VIII bob: membranalar va transport

 • 78. Hujayra membranasining suyuq mozaykali modeli
 • 79. Diffuziya
 • 80. Konsentratsiya gradiyenti
 • 81. Osmos
 • 82. Gipotonik, izotonik va gipertonik eritmalar (taranglik)
 • 83. Diffuziya va osmos
 • 84. Passiv transport va tanlab oʻtkazuvchanlik
 • 85. Yengillashgan diffuziya
 • 86. Natriy-kaliy nasosi
 • 87. Elektrokimyoviy gradiyent va ikkilamchi aktiv transport
 • 88. Uniport, simport va antiport
 • 89. Endositoz, fagotsitoz va pinotsitoz
 • 90. Ekzositoz

IX bob: hujayraviy nafas olish

 • 91. Hujayraviy nafas olish
 • 92. Oksidlanish va qaytarilish reaksiyalariga biologik yondashuv
 • 93. Hujayraviy nafas olish jarayonida oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
 • 94. Hujayraviy nafas olish haqida umumiy
 • 95. Glikoliz
 • 96. Glikoliz bosqichlari
 • 97. Krebs/sitrat sikli
 • 98. Oksidlanishli fosforillanish va elektron transport zanjiri
 • 99. Sut kislotali bijgʻish
 • 100. Spirtli yoki etanolli bijgʻish

X bob: fotosintez

 • 101. Fotosintez
 • 102. Fotosintez bosqichlari
 • 103. Yorugʻlik bosqichi reaksiyalari haqida umumiy
 • 104. Yorugʻlik bosqichi omillari
 • 105. Fotosintez: yorugʻlik bosqichi reaksiyalari haqida umumiy
 • 106. Fotosintez: Kelvin sikli
 • 107. Fotorespiratsiya
 • 108. C4 fotosintez
 • 109. CAM oʻsimliklari

XI bob: hujayralararo aloqalar tizimi

 • 110. Hujayralararo aloqalar
 • 111. Signal tranduksiyasi yoʻli
 • 112. Achitqi zamburugʻida signal transduksiyasi

XII bob: hujayra boʻlinishi

 • 113. Urugʻlanishga doir atamalar: gameta, zigota, gaploid, diploid
 • 114. Zigotada somatik va jinsiy hujayralar ixtisoslashuvi
 • 115. Xromosoma, xromatid va xromatin
 • 116. Interfaza
 • 117. Mitoz
 • 118. Mitoz va meyoz farqlari
 • 119. Meyoz I da xromosomal krossingover
 • 120. Meyoz I bosqichlari
 • 121. Meyoz II bosqichlari
 • 122. Embrion oʻzak hujayralari
 • 123. Saraton kasalligi
 • 124. Apoptoz

XIII bob: klassik va molekulyar genetika

 • 125. Irsiyat
 • 126. Pennet jadvali bilan ishlash
 • 127. Boveri-Satton xromosoma nazariyasi
 • 128. Tomas Xant Morgan va meva pashshasi
 • 129. Jinsga birikkan holda irsiylanish
 • 130. Allellar va genlar

XIV bob: DNK genetik axborot sifatida

 • 131. DNK “transformatsya omili” sifatida
 • 132. Xershey va Cheyz: DNK — genetik axborot manbayi
 • 133. DNK qoʻsh spiral tuzilishinining kashf etilishi
 • 134. Replikatsiyada DNKning yetakchi va kechikkan zanjirlari
 • 135. DNK replikatsiyasining tezligi va aniqligi

XV bob: markaziy dogma (DNKdan RNK va oqsil hosil boʻlishi)

 • 136. Transkripsiya va i-RNK protsessingi
 • 137. Translyatsiya (i-RNKdan oqsilgacha)

XVI bob: gen boshqaruvi

 • 138. Operonlar va gen boshqaruvi
 • 139. Trp operon
 • 140. Lac operon

XVII bob: biotexnologiya

 • 141. DNK klonlanishi va rekombinant DNK
 • 142. Polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR)
 • 143. Gel elektroforez

XVIII bob: rivojlanish biologiyasi

 • 144. Hujayra ixtisoslashuvi (differensiatsiyasi)

XIX bob: bakteriya va arxeylar

 • 145. Bakteriya

XX bob: viruslar

 • 146. Viruslar

XXI bob: evolyutsiya va filogenetik daraxt

 • 147. Evolyutsiya va tabiiy tanlanish
 • 148. Ongli reja va evolyutsiya
 • 149. Evolyutsiyani anglash
 • 150. Tabiiy tanlanish va boyqush kapalagi
 • 151. Jonzotlardagi turlilik
 • 152. Evolyutsiya dalillari
 • 153. Allel chastotasi
 • 154. Xardi-Vaynberg tenglamasi
 • 155. Xardi-Vaynberg tenglamasining ishlatilishi
 • 156. Xardi-Vaynberg tenglamasida shartlar
 • 157. Genetik dreyf, shisha boʻgʻzi va asoschi effekti
 • 158. Taksonomiya va hayot daraxti
 • 159. Turlar
 • 160. Turlarning paydo boʻlishi
 • 161. Bioxilma-xillik va tabiiy tanlanish
 • 162. Genetik oʻzgaruvchanlik, gen oqimi va yangi turlar
 • 163. Filogenetik daraxt
 • 164. Filogenetik daraxtni tushunish va uni tuzish
 • 165. Biologiyadan masalalar 3: filogenetik daraxtlar

XXII bob: Yerda hayotning paydo boʻlishi

 • 166. Yerning vujudga kelishi
 • 167. Yerda hayotning boshlanishi
 • 168. Hayotning paydo boʻlishi
 • 169. Ozon qatlami va Proterozoy eonida eukariot organizmlarning paydo boʻlishi
 • 170. Fanerozoy eonida bioxilma-xillikning rivojlanishi
 • 171. Yer yuzida yashagan ilk tirik mavjudotlar
 • 172. Xronometrik revolyutsiya
 • 173. Uglerod 14 izotopining hosil boʻlishi (1-qism)
 • 174. Uglerod 14 izotopining hosil boʻlishi (2-qism)
 • 175. Kaliy-argon yordamida topilma yoshini aniqlash
 • 176. Kaliy-argon yordamida topilma yoshini aniqlash (hisob-kitob)

XXIII bob: ekologiya

 • 177. Ekologiya mavzusiga kirish
 • 178. Hayot tarixi va nasldorlik
 • 179. Populyatsiyalarda eksponensial va logistik oʻsish
 • 180. Populyatsiyalarning boshqarilishi
 • 181. Yirtqich va oʻlja sikllari
 • 182. Tomas Maltus va populyatsiyaning oʻsishi
 • 183. Populyatsiyalar oʻrtasida oʻzaro aloqalar
 • 184. Ekotizimlar va ekologik tarmoqlar
 • 185. Turlar introduksiyasi va bioxilma-xillik
 • 186. Ekologik suksessiya
 • 187. Ekosistema va biomlar
 • 188. Ekosistemalar oʻrtasida energiya va moddalar almashinuvi
 • 189. Biogeokimyoviy sikllar haqida umumiy
 • 190. Suvning davriy aylanishi
 • 191. Uglerodning davriy aylanishi
 • 192. Azotning davriy aylanishi
 • 193. Fosforning davriy aylanishi
 • 194. Evtrofikatsiya va oʻlik hududlar
 • 195. Bioxilma-xillikning global tarqalishi
 • 196. Bioxilma-xillik nega notekis taqsimlangan?
 • 197. Yangi yerlar yangi bioxilma-xillikni keltirib chiqaradi

XXIV bob: bioxilmaxillik va tabiatni muhofaza qilish

 • 198. Ekosistemalarning insoniyat uchun xizmatlari
 • 199. Bioxilma-xillik “oʻchogʻi” nima?
 • 200. Inson faoliyati va bioxilma-xillikka tahdid
 • 201. Iqlim oʻzgarishi bioxilma-xillikka qanday taʼsir qiladi?
 • 202. Okeanning kislotalanishi va uning bioxilma-xillikka taʼsiri
 • 203. Bioxilma-xillik va yoʻq boʻlib ketish, oldin va hozir
 • 204. Tabiatni muhofaza qilish va bioxilma-xillikni saqlash
 • 205. Bioxilma-xillikni muhofaza qilish: inson qudrati
 • 206. Bioxilma-xillikni muhofaza qilish: mahalliy va global strategiyalar
 • 207. Genlar va bioxilma-xillik
 • 208. Ekotizimlar bioxilma-xilligi

XXV bob: xulq-atvor biologiyasi

 • 209. Hayvonlarda muloqot
 • 210. Hayvonlar xulq-atvori: ozuqa topish

XXVI bob: odam biologiyasi

 • 211. Oʻpkalar va nafas olish tizimi
 • 212. Qizil qon hujayralari
 • 213. Qon aylanish tizimi va yurak
 • 214. Gemoglobin
 • 215. Neyron anatomiyasi
 • 216. Natriy-kaliy nasosi
 • 217. Elektrotonik va harakat potensiallari
 • 218. Neyronlarda saltator konduksiya
 • 219. Neyronal sinapslar (kimyoviy)
 • 220. Bosh miya poʻstlogʻi funksiyalari haqida umumiy
 • 221. Buyrak va nefronlar
 • 222. Nefronda ikkilamchi aktiv transport
 • 223. Miozin va aktin
 • 224. Tropomiozin va troponin qanday qilib muskullar qisqarishini boshqaradi?
 • 225. Muskul hujayralarida sarkoplazmatik toʻrning ahamiyati
 • 226. Skelet muskul tolalari anatomiyasi
 • 227. Tugʻma yoki maxsus boʻlmagan immunitetda fagotsitlarning oʻrni
 • 228. Immunitet turlari: tugʻma va adaptiv, gumoral va hujayra immuniteti
 • 229. B-limfotsitlar (B-hujayralar)
 • 230. Antigen taqdim etuvchi hujayralar va ATMK II
 • 231. T-helper hujayralar
 • 232. Sitotoksik T-hujayralar va ATMK I
 • 233. B-hujayra, CD4+ T-hujayra va CD8+ hujayralar
 • 234. Yalligʻlanish jarayoni

XXVII bob: botanika

 • 235. Fototropizm
 • 236. Biologiyadan masalalar 5
 • 237. Fotoperiodizm

XXVIII bob: biologiyadan masalalar

 • 238. Biologiyadan masalalar 1 a-c
 • 239. Biologiyadan masalalar 1 d-e
 • 240. Biologiyadan masalalar 2 a-b
 • 241. Biologiyadan masalalar 2 c-d
 • 242. Biologiyadan masalalar 4
 • 243. Biologiyadan masalalar 6
 • 244. Biologiyadan masalalar 7
 • 245. Biologiyadan masalalar 8

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33