Kimyo

I bob: atomlar, birikmalar va ionlar

 • 1. Kimyoga kirish
 • 2. Element va atom
 • 3. Atom ogʻirligi va atom massasi
 • 4. Masala: atom ogʻirligini hisoblash
 • 5. Mol va Avagadro soni
 • 6. Atom raqami, massa raqami va izotoplar
 • 7. Masala: izotop va ionlarni aniqlash
 • 8. Ionlarga kirish
 • 9. Ionlar va ion birikmalarni nomlash
 • 10. Empirik, molekulyar va strukturaviy formulalar
 • 11. Molekulyar massa va molekulyar ogʻirlik
 • 12. Keng tarqalgan poliatom ionlar
 • 13. Polivalent ion tutuvchi ion birikmani nomlash
 • 14. Ion birikmalarning formulasini aniqlash

II bob: kimyoviy reaksiyalar va stexiometriya

 • 15. Kimyoviy reaksiyalar
 • 16. Reaksiya tenglamalarini tenglashtirish
 • 17. Murakkabroq reaksiya tenglamalarini tenglashtirish
 • 18. Reaksiya tenglamalarini tenglashtirishning mohiyati
 • 19. Boshqa bir yonish reaksiyasini tenglashtirish
 • 20. Almashinish reaksiyasini tenglashtirish
 • 21. Stexiometriya
 • 22. Stexiometriya haqidagi 1-masala
 • 23. Stexiometriya haqidagi 2-masala
 • 24. Stexiometriya: cheklovchi reagent
 • 25. Cheklovchi reagent haqidagi 1-masala
 • 26. Kimyodan masalalar: 2a (1-qism)
 • 27. Kimyodan masalalar: 2a (2-qism) va b
 • 28. Molekulyar massaning foiz tarkibi
 • 29. Molekulyar ogʻirlikning foiz tarkibi
 • 30. Massa tarkibi orqali moddaning empirik formulasini aniqlash
 • 31. Massa tarkibi haqida yana bir masala
 • 32. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga kirish
 • 33. Erish va choʻkmaga tushish
 • 34. Choʻkmaga tushish reaksiyalari
 • 35. Kimyodan masalalar: 3a
 • 36. Toʻliq ion va qisqartirilgan ion tenglamalar

III bob: atomlarning elektron tuzilishi

 • 37. Atom kimyosining tarixi
 • 38. Rezerfordning oltin folga ustidagi tajribasi
 • 39. Yorugʻlik mavzusiga kirish
 • 40. Fotoelektrik effekt
 • 41. Radiusning Bor modeli (fizika orqali keltirib chiqarish)
 • 42. Radiusning Bor modeli
 • 43. Bor modelidagi energetik pogʻonalar (fizika orqali keltirib chiqarish)
 • 44. Bor modelidagi energetik pogʻonalar
 • 45. Nur yutilishi va sochilishi (absorbsiya va emissiya)
 • 46. Vodorodning emission (nur sochilish) spektri
 • 47. Geyzenbergning noaniqlik prinsipi
 • 48. Kvant sonlari
 • 49. Dastlabki toʻrtta energetik pogʻona uchun kvant sonlar
 • 50. Orbitallar
 • 51. Orbitallar va elektron konfiguratsiya
 • 52. Inert gazlar elektron konfiguratsiyasi
 • 53. Elektron konfiguratsiyalar 2
 • 54. Birinchi davr elementlari uchun elektron konfiguratsiyalar
 • 55. Ikkinchi davr elementlari uchun elektron konfiguratsiyalar
 • 56. Uchinchi va toʻrtinchi davr elementlari uchun elektron konfiguratsiyalar
 • 57. d guruh elementlari uchun elektron konfiguratsiyalar
 • 58. 3d orbitallar uchun elektron konfiguratsiyalar
 • 59. f guruh elementi Nd ning elektron konfiguratsiyasi
 • 60. Paramagnitlik va diamagnitlik

IV bob: davriy jadval

 • 61. Davriy jadval — elementlar klassifikatsiyasi
 • 62. Davriy jadval guruhlari
 • 63. Asosiy guruh elementlarida valent elektronlarni sanash
 • 64. Davriy jadval — oraliq metallar
 • 65. Valent elektronlar va bogʻlanish
 • 66. Davriy jadvalda atom radiusi oʻzgarib borishi
 • 67. Atom va ion radiuslari
 • 68. Ionlanish energiyasi oʻzgarish qonuniyati
 • 69. Ionlanish energiyasining davriy oʻzgarishi
 • 70. Birinchi va ikkinchi ionlanish energiyalari
 • 71. Elektronga moyillik: davriy qonuniyat
 • 72. Elektromanfiylik va bogʻlanish
 • 73. Metallik hossasi

V bob: kimyoviy bogʻlanishlar

 • 74. Ion, kovalent va metal bogʻlanish
 • 75. Ion boʻg va Kulon qonuni
 • 76. Elektromanfiylik
 • 77. Atom, metal va ion kristall panjaralar
 • 78. Nuqtali strukturalarni chizish
 • 79. Formal zaryad va nuqtali struktura
 • 80. Rezonans va nuqtali strukturalar
 • 81. 2 ta elektron bulutga ega moddalar uchun VQEJI
 • 82. 3 ta elektron bulutga ega moddalar uchun VQEJI
 • 83. Oltingugurt dioksid nuqtali strukturasi haqida yanada koʻproq maʼlumot
 • 84. 4 ta elektron bulutga ega moddalar uchun VQEJI
 • 85. 5 ta elektron bulutga ega moddalar uchun VQEJI
 • 86. 5 ta elektron bulutga ega moddalar uchun VQEJI (davomi)
 • 87. 6 ta elektron bulutga ega moddalar uchun VQEJI
 • 88. Dipol moment
 • 89. Kimyodan masalalar: 2d va e
 • 90. sp³ gibridlanish
 • 91. sterik son va sp³ gibridlanish
 • 92. sp² gibridlanish
 • 93. sp gibridlanish
 • 94. Organik kimyoda gibridlanish boʻyicha mashqlar

VI bob: gazlar va molekulyar kinetik nazariya

 • 95. Ideal gaz tenglamasi: PV = nRT
 • 96. Koptokdagi gaz bosimining temperaturaga bogʻlikligi
 • 97. Ideal gaz tenglamasi (1-masala)
 • 98. Ideal gaz tenglamasi (2-masala)
 • 99. Ideal gaz tenglamasi (3-masala)
 • 100. Ideal gaz tenglamasi (4-masala)
 • 101. Parsial bosimga kirish
 • 102. Parsial bosim haqida masala
 • 103. Bugʻ bosimi haqida masala
 • 104. Maksvell-Boltsman taqsimoti
 • 105. Real va ideal gazlarning tabiati
 • 106. Van der Vaals tenglamasi

VII bob: moddaning agregat holatlari va molekulalararo taʼsirlar

 • 107. Moddaning agregat holatlari
 • 108. Moddaning agregat holatlari (davomi)
 • 109. Issiqlik sigʻimi hamda suyuqlanish va qaynash issiqligi
 • 110. Issiqlik sigʻimi va suyuqlanish/qaynash issiqligi haqida masala
 • 111. Suvning sovushi haqida masala
 • 112. Agregat holat oʻzgarishi haqida masala
 • 113. Bugʻ bosimi
 • 114. Fazalar diagrammasi
 • 115. Van der Vaals kuchlari
 • 116. Eruvchanlik va molekulalararo taʼsir kuchlari
 • 117. Sirt taranglik
 • 118. Kapillyar harakat va meniskning yuzaga kelishi
 • 119. Organik moddalarning qaynash temperaturalari
 • 120. Qaynash temperaturalarini solishtirish haqida masala
 • 121. Organik birikmalarning eruvchanligi
 • 122. Kimyodan masalalar 2f
 • 123. Suspenziya, kolloid va eritmalar
 • 124. Qaynash temperaturasining oshishi va muzlash temperaturasining pasayishi

VIII bob: kimyoviy muvozanat

 • 125. Muvozanatdagi reaksiyalar
 • 126. Km ning mohiyati
 • 127. Km ni keltirib chiqarishning mohiyati
 • 128. Geterogen muvozanat
 • 129. Kichik Kc uchun kichik x sonli tenglamani soddalashtirish
 • 130. Katta Kc uchun kichik x sonli tenglamani soddalashtirish
 • 131. Le Shatelye prinsipi
 • 132. Le Shatelye prinsipi haqida masala
 • 133. Reaksiyaning unumdorlik koeffisienti Qc ga kirish
 • 134. Q va K ni solishtirish haqida masala
 • 135. Kislota va asosga Arrenius taʼrifi
 • 136. Kislota va asosga Brensted-Louri taʼrifi
 • 137. Suvning ionlanishi
 • 138. pH taʼrifi
 • 139. Kuchli kislota va asoslarning pH va pOH qiymatlari
 • 140. Kuchli kislotalar va kuchli asoslar
 • 141. Kislotaning kuchi, anionning oʻlchami va kimyoviy bogʻ energiyalari
 • 142. Tutash kislota-asos juftliklari
 • 143. pKa va pKb oʻrtasidagi bogʻliqlik
 • 144. Ka va Kb oʻrtasidagi bogʻliqlik
 • 145. Ka va kislotaning kuchi
 • 146. Kuchsiz kislota ishtirokidagi muvozanat
 • 147. Kuchsiz asos ishtirokidagi muvozanat
 • 148. Tuzlarning kislota-asoslik xossalari
 • 149. Tuzli eritmalarning pH qiymatini hisoblash

IX bob: bufer eritmalar, titrlash va eruvchanlik muvozanati

 • 150. Bufer tizimi
 • 151. Buferlar, tajovuzkor kislota yomgʻiri
 • 152. Umumiy ion effekti va buferlar
 • 153. Buferlar va Genderson-Gasselbax tenglamasi
 • 154. Bufer eritmalarning pH qiymatlarini hisoblash
 • 155. Buferlarda pH va pKa ning oʻzaro bogʻliqligi
 • 156. Bufer sigʻimi
 • 157. Bufer eritmalarni tayyorlash usullari
 • 158. Titrlash
 • 159. Titrlashga oid masala
 • 160. Kuchli kislotani kuchli asos bilan titrlash (1-qism)
 • 161. Kuchli kislotani kuchli asos bilan titrlash (2-qism)
 • 162. Kuchsiz kislotani kuchli asos bilan titrlash (1-qism)
 • 163. Kuchsiz kislotani kuchli asos bilan titrlash (2-qism)
 • 164. Kuchsiz asosni kuchli kislota bilan titrlash (1-qism)
 • 165. Kuchsiz asosni kuchli kislota bilan titrlash (2-qism)
 • 166. Kimyodan masalalar: 3b
 • 167. Kimyodan masalalar: 3c
 • 168. Kimyodan masalalar: 3d
 • 169. Kimyodan masalalar: 3e
 • 170. Kimyodan masalalar: 3f
 • 171. Titrlash egri chiziqlari va kislota-asosli indikatorlar
 • 172. Titrlash haqida xulosa
 • 173. Kislota-asosli titrlash haqida masala
 • 174. Redoks titrlash
 • 175. Eruvchanlik va eruvchanlik koʻpaytmasi
 • 176. Eruvchanlik koʻpaytmasi orqali eruvchanlikni hisoblash
 • 177. Kimyodan masalalar: 4
 • 178. Eruvchanlik va umumiy ion effekti
 • 179. Eruvchanlik va eritmalarning pH koʻrsatkichi
 • 180. Eruvchanlik va kompleks ionlarning hosil boʻlishi

X bob: termodinamika

 • 181. Termodinamikaning birinchi qonuni
 • 182. Ichki energiya haqida batafsil
 • 183. Ichki energiya oʻzgarishi va ishni hisoblash haqida masala
 • 184. Makroholatlar va mikroholatlar
 • 185. Kvazistatik va qaytar jarayonlar
 • 186. Kengayish ishi
 • 187. PV-diagrammalar va kengayish ishi
 • 188. Kalorimetriya va entalpiya
 • 189. Entalpiya
 • 190. Hosil boʻlish entalpiyasi
 • 191. Gess qonuni va reaksiyaning entalpiya oʻzgarishi
 • 192. Gess qonuni haqida masala
 • 193. Bogʻ entalpiyasi va reaksiyaning entalpiya oʻzgarishi
 • 194. Kimyodan masalalar: 7
 • 195. Entropiya
 • 196. Termodinamikaning ikkinchi qonuni
 • 197. Entropiya: tartibsizlikka quchoq ochib
 • 198. Izotermik jarayonda bajarilgan ish
 • 199. Karno sikli va Karno dvigateli
 • 200. Isbot: Karno siklida hajmlarning nisbati
 • 201. Isbot: S (yoki entropiya) holat funksiyasi
 • 202. Entropiyaning termodinamik taʼrifi
 • 203. Entropiyaning termodinamik va statistik taʼriflarini oʻzaro solishtirish
 • 204. Entropiyaning maʼnosini anglash
 • 205. Entropiya haqida batafsil
 • 206. Maksvell maxluqi
 • 207. Gibbs erkin energiyasi va jarayonlarning spontanligi
 • 208. Gibbs erkin energiyasi haqida masala
 • 209. Gibbs erkin energiyasi va jarayonlarning spontanligi haqida batafsil
 • 210. Gibbs erkin energiyasi va spontanlik oʻrtasidagi bogʻliqlikda yoʻl qoʻyilishi mumkin boʻlgan xatolik
 • 211. Erkin energiya va reaksiyaning unumdorlik koeffisienti oʻzgarishlari orasidagi bogʻliqlik
 • 212. Erkin energiyaning standart oʻzgarishi va muvozanat konstantasi
 • 213. Kimyodan masalalar: 2c

XI bob: oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va elektrokimyo

 • 214. Oksidlanish va qaytarilish
 • 215. Oksidlanish darajasining davriy jadval boʻyicha oʻzgarishi
 • 216. Oksidalanish darajalarini hisoblash uchun mashqlar
 • 217. Kislorodning noodatiy oksidlanish darajalari
 • 218. Temir bilan oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi
 • 219. Oksidlovchi va qaytaruvchi agentlar
 • 220. Disproporsiya
 • 221. Kislotali muhitda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini tenglash
 • 222. Ishqoriy muhitda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini tenglash
 • 223. Ruxning mis sulfat eritmasida erishi natijasidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi
 • 224. Galvanik element
 • 225. Elektrodlar va galvanik element kuchlanishi
 • 226. Galvanik element soddalashtirilgan sxemasi
 • 227. Qoʻrgʻoshin akkumulyator batareyasi
 • 228. Nikel-kadmiy batareyasi
 • 229. Kimyodan masalalar: 1d
 • 230. Standart elektrod potensial
 • 231. Elektrod potensiallardan foydalanish
 • 232. Kuchlanish intensiv kattalik sifatida
 • 233. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining oʻz-oʻzidan ketishi
 • 234. Kimyodan masalalar: 1a
 • 235. Yacheyka potensiali va erkin energiya
 • 236. Standart yacheyka potensiali va muvozanat konstantasi
 • 237. Standart yacheyka potensiali orqali muvozanat konstantasini hisoblash
 • 238. Galvanik element va erkin energiya oʻzgarishi
 • 239. Nernst tenglamasi
 • 240. Nernst tenglamasining ishlatilishi
 • 241. Konsentratsiya yacheykasi
 • 242. Kimyodan masalalar: 1b va c
 • 243. Elektroliz
 • 244. Elektrolizda miqdoriy analiz
 • 245. Suyultirilgan natriy xlorid elektrolizi

XII bob: kinetika

 • 246. Kinetika
 • 247. Kimyoviy reaksiya tezligi
 • 248. Kimyoviy tezlik qonuni va reaktsiya tartibi
 • 249. Tezlik konstantasi k ning birliklarini aniqlash
 • 250. Tezlik qonunlarini tajriba orqali hisoblash
 • 251. Birinchi tartib reaksiya (hisolashlar bilan)
 • 252. Birinchi tartib reaksiya uchun maʼlumotlarni aniqlash
 • 253. Birinchi tartib reaksiyada yarim yemirilish davri
 • 254. Yarim parchalanish davri va uglerodli davrlashtirish
 • 255. Birinchi tartib reaksiyaga misol
 • 256. Yarim yemirilish davri orqali tezlik konstantasi k ni hisoblash
 • 257. Ikkinchi tartib reaksiya (hisoblashlar bilan)
 • 258. Ikkinchi tartib reaksiya uchun maʼlumotlarni aniqlash
 • 259. Ikkinchi tartib reaksiyaning yarim yemirilish davri
 • 260. Ikkinchi tartib reaksiyaga misol
 • 261. Nolinchi tartib reaksiya (hisoblashlar bilan)
 • 262. Kimyodan masalalar: 5
 • 263. Toʻqnashuvlar teoriyasi
 • 264. Arrenius tenglamasi
 • 265. Arrenius tenglamasi koʻrinishlari
 • 266. Arrenius tenglamasini ishlatish
 • 267. Elementar reaksiyalarda tezlik qonuni
 • 268. Mexanizm va tezlik hisoblanuvchi bosqich
 • 269. Katalizatorlar
 • 270. Spektrofotometriya
 • 271. Spektrofotometriyaga oid masala

XIII bob: yadro kimyosi

 • 272. Massa defekti va yadroviy bogʻlanish energiyasi
 • 273. Yadroviy barqarorlik va yadro reaksiyalari
 • 274. Yadroviy parchalanish turlari
 • 275. Alfa, beta va gamma parchalanishlar uchun yadro reaksiyalari tenglamalari
 • 276. Yarim parchalanish grafigi
 • 277. Eksponensial parchalanish formulasini keltirib chiqarish
 • 278. Eksponensial parchalanish bilan tanishish
 • 279. Eksponensial parchalanishga doir qoʻshimcha masalalar
 • 280. Eksponensial parchalanish va yarim logarifmik funksiya
 • 281. Kimyodan masalalar: 1e
 • 282. Kimyodan masalalar: 5a (reaksiya tartibini aniqlash)
 • 283. Kimyodan masalalar: 6

XIV bob: kimyogar mutaxassis bilan tanishamiz

 • 284. Kimyogar mutaxassis bilan tanishamiz

XV bob: alkanlar, sikloalkanlar va funksional guruhlar

 • 285. Organik molekulalar tuzilishini aks ettirish
 • 286. Sodda alkanlarni nomlash
 • 287. Alkil guruhga ega alkanlarni nomlash
 • 288. Toʻgʻrilash moddani 2-propilgeptan deb nomlash mumkin emas!
 • 289. Umumiy va sistematik nomeklatura: izo-, ikkilamchi va uchlamchi
 • 290. Etil guruhga ega alkanlarni nomlash
 • 291. Izopropil guruhga ega alkan
 • 292. Organik kimyodan nomlash namunalari (1-qism)
 • 293. Organik kimyodan nomlash namunalari (2-qism)
 • 294. Sikloalkanni nomlash
 • 295. Ikkita izobutil guruhni sistematik nomlash
 • 296. Organik kimyodan nomlash namunalari (3-qism)
 • 297. Alkan va sikloalkanlar nomeklaturasi (1-qism)
 • 298. Alkan va sikloalkanlar nomeklaturasi (2-qism)
 • 299. Alkan va sikloalkanlar nomeklaturasi (3-qism)
 • 300. Bisiklik moddalar
 • 301. Kubanni nomlash
 • 302. Alkanlar yonish issiqligi
 • 303. Nyumen proyeksiyasi (1-qism)
 • 304. Nyumen proyeksiyasi (2-qism)
 • 305. Etan konformatsiyasi
 • 306. Etanning konformatsional tahlili
 • 307. Propanning konformatsional tahlili
 • 308. Butanning konformatsional tahlili
 • 309. Nyumen proyeksiyasi (1-masala)
 • 310. Nyumen proyeksiyasi (2-masala)
 • 311. Siklogeksan uchun kreslo va qayiq konformatsiyalari
 • 312. Metilsiklogeksan uchun qoʻsh Nyumen diagrammasi
 • 313. Sikloalkanlar barqarorlik darajasi
 • 314. Siklogeksan konformatsiyalari
 • 315. Kreslo konformatsiyasini chizish
 • 316. Bir oʻrinbosarli siklogeksan
 • 317. Ikki oʻrinbosarli siklogeksan
 • 318. Koʻp oʻrinbosarli siklogeksan
 • 319. Funksional guruhlar
 • 320. Boshqa funksional guruhlar
 • 321. Funksional guruhlarni aniqlash

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33