Arifmetika

I bob: qoʻshish va ayirish amallari

 • 1. Oddiy qoʻshish amali
 • 2. Oddiy ayirish amali
 • 3. 8 ga 7 ni qoʻshish
 • 4. 14 dan 6 ni ayirish
 • 5. 53 + 17 ni oʻnliklarga ajratish yoʻli bilan topish
 • 6. Oʻnliklar guruhi yordamida qoʻshish
 • 7. 2 xonali sonlarni qoʻshish usullari
 • 8. Sonlar oʻqi yordamida qoʻshish va ayirish
 • 9. 2 xonali sonlarni qoʻshish (2-qism)
 • 10. Xona birliklariga ajratish orqali qoʻshish
 • 11. 2 xonali sonlarni ayirish (1-qism)
 • 12. Xona birliklariga ajratish orqali ayirish
 • 13. Ayirishga oid masala: tennis koptogi
 • 14. Qoʻshishga oid masala: otlar
 • 15. Ayirishga oid masala: qor
 • 16. Ayirishga oid masala: qalamlar
 • 17. 3 xonali sonlarni qoʻshishda sonning tarkibidan foydalanish: 2-qism
 • 18. 3 xonali sonlarni qoʻshish
 • 19. Koʻp xonali sonlarni qoʻshish uchun xona birligini standart algoritmga bogʻlash
 • 20. Koʻp xonali sonlarni qoʻshish: 48 029 + 233 930
 • 21. Misol: 3 xonali sonlarni ayirish (1-qism)
 • 22. Misol: 3 xonali sonlarni ayirish (2-qism)
 • 23. Misol: 3 xonali sonlarni ayirish (3-qism)
 • 24. Ogʻzaki ayirish
 • 25. Koʻp xonali sonlarni ayirish uchun xona birligini standart algoritmga bogʻlash
 • 26. Koʻp xonali sonlarni ayirish: 389 002 – 76151

II bob: koʻpaytirish va boʻlish amallari

 • 27. Koʻpaytirish mavzusiga kirish
 • 28. Obyektlar guruhi sifatida koʻpaytirish
 • 29. Koʻpaytirishning boshqa usullari
 • 30. Bir xonali sonlarni 10, 100 va 1000 ning karralilarga koʻpaytirish
 • 31. 10 ning karralilarga koʻpaytirish
 • 32. Oʻnliklarni koʻpaytirish
 • 33. Bir xonali sonni 10, 100 va 1000 ga koʻpaytirish
 • 34. 10, 100 va 1000 ga koʻpaytirish va boʻlish
 • 35. Koʻpaytirish uchun panjara usuli va xossalardan foydalanish
 • 36. Distributivlik (taqsimot) qonuni bilan koʻpaytirish
 • 37. Panjara usuli yordamida koʻpaytirish: 6 × 7981
 • 38. Panjara usuli yordamida koʻpaytirish: 78 × 65
 • 39. Panjara usuli yordamida koʻpaytirishni standart algoritm bilan bogʻlash
 • 40. Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish
 • 41. Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish (1-qism)
 • 42. Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish (2-qism)
 • 43. Toʻrt xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish
 • 44. Ikki xonali sonlarni koʻpaytirish
 • 45. Koʻp xonali sonlarni koʻpaytirish
 • 46. Boʻlish tushunchasi
 • 47. Xona birligi yordamida boʻlish
 • 48. Panjara usuli yordamida boʻlish
 • 49. Ustunli boʻlish amali haqida (qoldiqsiz)
 • 50. Ustunli boʻlish: 280 ÷ 5
 • 51. Ikki xonali sonlarni boʻlish haqida
 • 52. Qoldiqlar mavzusiga kirish
 • 53. Misol: qoldiqlar bilan ustunli boʻlish: 3771 ÷ 8
 • 54. Misol: qoldiqlar bilan ustunli boʻlish: 2292 ÷ 4
 • 55. Ikki xonali sonlarga boʻlish: 9815 ÷ 65
 • 56. Ikki xonali sonlarga boʻlish: 7182 ÷ 42
 • 57. Boʻlishga oid masala: amerika futboli
 • 58. Koʻpaytirishga oid masala: pitsa

III bob: manfiy sonlar

 • 59. Manfiy sonlar mavzusiga kirish
 • 60. Manfiy sonlarni tartib bilan joylashtirish
 • 61. Teskari sonlar
 • 62. Teskari tomondagi manfiy ishora
 • 63. Absolut qiymatga misollar
 • 64. Absolut qiymatlarni taqqoslash
 • 65. Absolut qiymatlarni sonlar oʻqiga joylashtirish
 • 66. Absolut qiymat sonlar orasidagi masofa sifatida
 • 67. Manfiy sonlarni qoʻshishga misol
 • 68. Har xil ishorali sonlarni qoʻshish
 • 69. Manfiy sonlarni qoʻshish va ayirish
 • 70. Manfiy sonlarni ayirish = musbat sonlarni qoʻshish
 • 71. Manfiy sonni manfiy songa koʻpaytirishning ahamiyati
 • 72. Manfiy sonni manfiy songa koʻpaytirilganda musbat son hosil boʻlishi sababi
 • 73. Musbat va manfiy sonlarni koʻpaytirish
 • 74. Musbat va manfiy sonlarni boʻlish

IV bob: kasrlar I

 • 75. Kasrlar mavzusiga kirish
 • 76. Shakllarni teng qismlarga boʻlish
 • 77. Surati 1 boʻlgan kasrlarga oid masala
 • 78. Bittadan ortiq teng qismlar
 • 79. 1 dan katta kasrlarni aniqlash
 • 80. Surat va maxrajlarni aniqlash
 • 81. Sonlar oʻqidagi kasrlar
 • 82. Sonlar oʻqi vidjetidagi kasrlar
 • 83. Teng kasrlar mavzusiga kirish
 • 84. Teng kasrlarni tasvirlash
 • 85. Teng kasr chizmalari
 • 86. Teng kasrlar haqida batafsil
 • 87. Kasrlarni “>” va “<” belgilari bilan taqqoslash
 • 88. Bir xil surat yoki maxrajli kasrlarni taqqoslash
 • 89. Kasrlarni taqqoslash
 • 90. Kasrlarni taqqoslash (har xil maxrajli) (2-qism)
 • 91. Kasrlarni taqqoslash va tartib bilan joylashtirish
 • 92. Kasrlarni tartib bilan joylashtirish
 • 93. Umumiy maxrajlarni topish
 • 94. Umumiy maxrajlar: 1/4 va 5/6
 • 95. Umumiy maxrajlar: 3/5 va 7/2
 • 96. Kasrni tasvirlash orqali qismlarga ajratish
 • 97. Aralash sonlarni qismlarga ajratish
 • 98. Bir xil maxrajli kasrlarni qoʻshish
 • 99. Bir xil maxrajli kasrlarni ayirish
 • 100. Bir xil maxrajli aralash sonlarni qoʻshish
 • 101. Bir xil maxrajli aralash sonlarni ayirish
 • 102. Aralash sonlarni notoʻgʻri kasrlar koʻrinishiga keltirish
 • 103. Notoʻgʻri kasrlarni aralash sonlar koʻrinishiga keltirish
 • 104. Notoʻgʻri kasrlar va aralash sonlarni taqqoslash

IV bob: kasrlar II

 • 105. Kasrlarni tasvirlash orqali qoʻshish: 5/6 + 1/4
 • 106. Kasrlarni tasvirlash orqali ayirish: 3/4 - 5/8
 • 107. Har xil maxrajli kasrlarni qoʻshish
 • 108. Har xil maxrajli kasrlarni ayirish
 • 109. Aralash sonlarni qoʻshish: (19+3/ + (18+2/3
 • 110. Aralash sonlarni ayirish: (7+6/9) - (3+2/5)
 • 111. Aralash sonlarni xona birliklariga ajratish orqali qoʻshish
 • 112. Har xil maxrajli kasrlarni xona birliklariga ajratish orqali ayirish
 • 113. Kasrga oid masala: pianino
 • 114. Kasrga oid masala: kaltakesak
 • 115. Kasrlarni qoʻshishga oid masala: boʻyoq
 • 116. Kasrlarni ayirishga oid masalalar: pomidorlar
 • 117. Butun va kasr sonlarni tasvirlash orqali koʻpaytirish
 • 118. Teng kasr va butun sonni koʻpaytirishga oid masalalar
 • 119. Sonning miqdorini aniqlash uchun kasrlarni koʻpaytirish
 • 120. Ikkita kasrni koʻpaytirish mavzusiga kirish
 • 121. Ikkita kasrni koʻpaytirish: kasr chizmasi
 • 122. 2 ta kasrni koʻpaytirish: sonlar oʻqi
 • 123. 2 ta kasrni koʻpaytirish: 5/6 x 2/3
 • 124. Aralash sonlarni koʻpaytirish
 • 125. Kasrlarni koʻpaytirishga oid masala: kekslar
 • 126. Kasrlarni koʻpaytirishga oid masala: kir yuvish shahobchasi
 • 127. Kasrlarni koʻpaytirishga oid masala: velosiped
 • 128. Kasrlarni boʻlish amali oʻrnida foydalanish haqida tushuncha `
 • 129. Boʻlish orqali kasr hosil qilish
 • 130. Surati 1 boʻlgan kasrni butun songa boʻlish
 • 131. Butun sonni surati 1 boʻlgan kasrga boʻlish
 • 132. Kasrlarni boʻlish haqida tushuncha
 • 133. Kasrlarni boʻlish: 2/5 ÷ 7/3
 • 134. Kasrlarni boʻlish: 3/5 ÷ 1/2
 • 135. Butun sonlar va kasrlarni boʻlish: futbolkalar

V bob: oʻnli kasrlar I

 • 136. Oʻnli kasrlar mavzusiga kirish
 • 137. Oʻnli kasrlarni soʻzlarda ifodalash
 • 138. Oʻnli kasrni kengaygan shaklda yozing
 • 139. Kataklarda koʻrsatilgan oʻnli kasrlarni yozish
 • 140. 0 dan 1 gacha boʻlgan oʻndan birlarni sonlar oʻqida koʻrsatish
 • 141. Sonlar oʻqidagi oʻndan birlarni aniqlash
 • 142. Sonlar oʻqidagi oʻnli kasrlarni koʻrsatish
 • 143. 0 dan 0,1 gacha boʻlgan yuzdan birlarni sonlar oʻqida koʻrsatish
 • 144. Sonlar oʻqidagi yuzdan birlarni aniqlash
 • 145. Misol: oʻnli kasrlarni oʻndan birlar xonasigacha yaxlitlash
 • 146. Sonlar oʻqidagi oʻnli kasrlarni yaxlitlash
 • 147. Oʻnli kasrlarni taqqoslash (2-qism)
 • 148. Oʻnli kasrlarni taqqoslash (3-qism)
 • 149. Oʻnli kasrlarni taqqoslash: 9,97 va 9,798
 • 150. Oʻnli kasrlarni taqqoslash: 156,378 va 156,348
 • 151. Oʻnli kasrlarni tartib bilan joylashtirish (1-qism)
 • 152. Oʻnlik kasrlarni tartib bilan joylashtirish (2-qism)
 • 153. Sonni oddiy kasr va oʻnli kasr koʻrinishida qayta yozish
 • 154. Oʻnli kasrlarni oddiy kasr koʻrinishiga keltirish: 0,15
 • 155. Oʻnli kasrlarni oddiy kasr koʻrinishiga keltirish: 0,8
 • 156. Oʻnli kasrlarni oddiy kasr koʻrinishiga keltirish: 0,36
 • 157. Kasrni oʻnlik kasrga: 11/25
 • 158. Misol: oddiy kasr (7/8) ni oʻnli kasr koʻrinishiga oʻtkazish
 • 159. Oʻnli kasrlarni kasr koʻrinishiga oʻtkazish (2-qism) (1-misol)
 • 160. Oʻnli kasrlarni kasr koʻrinishiga oʻtkazish (2-qism (2-misol)

V bob: oʻnli kasrlar II

 • 161. Oʻnli kasrlarni qoʻshish mavzusiga kirish: oʻndan birlar
 • 162. Yuzdan birlardan iborat oʻnli kasrlarni qoʻshish
 • 163. Oʻnli kasrlarni qoʻshish: 9,087 + 15,31
 • 164. Oʻnli kasrlarni qoʻshish: 0,822 + 5,65
 • 165. Uchta oʻnli kasrni qoʻshish
 • 166. Oʻndan birlardan iborat murakkabroq oʻnli kasrlarni ayirish usullari
 • 167. Yuzdan birlarni ayirish uchun yanada ilgʻor usullar
 • 168. Oʻnli kasrlarni ayirish: 9,005 – 3,6
 • 169. Oʻnli kasrlarni ayirish: 39,1 – 0,794
 • 170. Oʻnli kasrlarni qoʻshishga oid masala
 • 171. Oʻnli kasrlarni qoʻshish va ayirishga oid masala
 • 172. Oʻnli kasrlarni koʻpaytirish mavzusiga kirish
 • 173. Oʻnli kasrlarni koʻpaytirish usullarini rivojlantirish
 • 174. Oʻnli kasrlarni koʻpaytirish: xona birligi
 • 175. Murakkab oʻnli kasrlarni koʻpaytirish
 • 176. Oʻnli kasr hosil qilish uchun butun sonlarni boʻlish
 • 177. Oʻnli kasr boʻlinmalari uchun boʻlish usullari
 • 178. Oʻnli kasrlar uchun koʻp xonali sonlarni boʻlish usullari
 • 179. Oʻndan birlarga boʻlish usullari
 • 180. Oʻnli kasrlarni toʻliq boʻlish
 • 181. Oʻndan birlardan iborat oʻnli kasrlarni boʻlish
 • 182. Oʻnli kasrlarni ustunlarda boʻlish
 • 183. Koʻp xonali oʻnli kasrga boʻlish

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33