Organik kimyo

I bob: struktura va bogʻlar

 • 1. Nuqtali strukturalar I: yakka bog‘lar
 • 2. Nuqtali strukturalar II: ko‘p bog‘lar
 • 3. sp3 gibridlangan orbitallar va sigma bog‘lar
 • 4. Pi bog‘lar va sp2 gibridlangan orbitallar
 • 5. sp³ gibridlanish
 • 6. sterik son va sp³ gibridlanish
 • 7. sp² gibridlanish
 • 8. sp gibridlanish
 • 9. Organik kimyoda gibridlanish boʻyicha mashqlar
 • 10. Tetraedral bog‘ burchagi isboti
 • 11. Kondensirlangan strukturalar
 • 12. Bo‘g chiziqli strukturalar
 • 13. Uch o‘lchamli bog‘ chiziqli strukturalar
 • 14. Struktur izomerlar
 • 15. Elektromanfiylik va bogʻlanish
 • 16. Dipol moment
 • 17. Molekulalararo kuchlar
 • 18. Organik moddalarning qaynash temperaturalari
 • 19. Organik birikmalarning eruvchanligi

II bob: rezonans va kislota-asos kimyosi

 • 20. Formal zaryadni oksidlanish darajasi bilan solishtirish
 • 21. Uglerodning formal zaryadi
 • 22. Azotning formal zaryadi
 • 23. Kislorodning formal zaryadi
 • 24. Uglerodning oksidlanish darajalari
 • 25. Organik kimyoda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
 • 26. Rezonans strukturalar
 • 27. Rezonans struktura ko‘rinishlari
 • 28. Benzol va fenoksid anionining rezonans strukturalari
 • 29. Rezonans strukturalarni chizishdagi odatiy xatolar
 • 30. Rezonans strukturalar va gibridlanish
 • 31. Kislota-asos tushunchasi tasnifi
 • 32. Organik kislota-asos mexanizmlari
 • 33. Ka va kislotaning kuchi
 • 34. Ka va pKa tushunchalari
 • 35. pKa jadvalini ishlatish
 • 36. Muvozanat holatini baholash uchun pKa qiymatlaridan foydalanish
 • 37. Bog‘langan asosning barqarorlashuvi: elektromanfiylik
 • 38. Kislotaning kuchi, anionning oʻlchami va kimyoviy bogʻ energiyalari
 • 39. Bog‘langan asosning barqarorlashuvi: rezonans strukturalar
 • 40. Bog‘langan asosning barqarorlashuvi: induksiya
 • 41. Bog‘langan asosning barqarorlashuvi: gibridlanish
 • 42. Bog‘langan asosning barqarorlashuvi: solvatatsiya

III bob: alkanlar, sikloalkanlar va funksional guruhlar

 • 43. Organik molekulalar tuzilishini aks ettirish
 • 44. Sodda alkanlarni nomlash
 • 45. Alkil guruhga ega alkanlarni nomlash
 • 46. Toʻgʻrilash moddani 2-propilgeptan deb nomlash mumkin emas!
 • 47. Umumiy va sistematik nomeklatura: izo-, ikkilamchi va uchlamchi
 • 48. Etil guruhga ega alkanlarni nomlash
 • 49. Izopropil guruhga ega alkan
 • 50. Organik kimyodan nomlash namunalari (1-qism)
 • 51. Organik kimyodan nomlash namunalari (2-qism)
 • 52. Sikloalkanni nomlash
 • 53. Ikkita izobutil guruhni sistematik nomlash
 • 54. Organik kimyodan nomlash namunalari (3-qism)
 • 55. Alkan va sikloalkanlar nomeklaturasi (1-qism)
 • 56. Alkan va sikloalkanlar nomeklaturasi (2-qism)
 • 57. Alkan va sikloalkanlar nomeklaturasi (3-qism)
 • 58. Bisiklik moddalar
 • 59. Kubanni nomlash
 • 60. Alkanlar yonish issiqligi
 • 61. Nyumen proyeksiyasi (1-qism)
 • 62. Nyumen proyeksiyasi (2-qism)
 • 63. Etan konformatsiyasi
 • 64. Etanning konformatsional tahlili
 • 65. Propanning konformatsional tahlili
 • 66. Butanning konformatsional tahlili
 • 67. Nyumen proyeksiyasi (1-masala)
 • 68. Nyumen proyeksiyasi (2-masala)
 • 69. Siklogeksan uchun kreslo va qayiq konformatsiyalari
 • 70. Metilsiklogeksan uchun qoʻsh Nyumen diagrammasi
 • 71. Sikloalkanlar barqarorlik darajasi
 • 72. Siklogeksan konformatsiyalari
 • 73. Kreslo konformatsiyasini chizish
 • 74. Bir oʻrinbosarli siklogeksan
 • 75. Ikki oʻrinbosarli siklogeksan
 • 76. Koʻp oʻrinbosarli siklogeksan
 • 77. Funksional guruhlar
 • 78. Boshqa funksional guruhlar
 • 79. Funksional guruhlarni aniqlash

IV bob: stereokimyo

 • 80. Xirallik
 • 81. Xiral moddalarga misollar (1-qism)
 • 82. Xiral moddalarga misollar (2-qism)
 • 83. Xiral va axiral
 • 84. Stereoizomerlar, enantiomerlar va xiral markazlar
 • 85. Xiral markazlarni aniqlash
 • 86. Enantiomerlarni chizish
 • 87. Enantiomerlarni nomlashda Kan-Ingold-Prelog tizimidan foydalanish
 • 88. R,S tizimi
 • 89. R,S (Kan-Ingold-Prelog) tizimida nomlashga 2-misol
 • 90. R,S tizimiga oid misollar
 • 91. R,S tizimiga oid boshqa misollar
 • 92. Fisher proyeksiyasi
 • 93. Fisher proyeksiyasiga oid misollar
 • 94. Optik aktivlik
 • 95. Optik aktivlikni hisoblash
 • 96. Stereoizomerlar, enantiomerlar, diastereomerlar, struktur izomerlar va mezo birikma
 • 97. Enantiomerlar va diastereomerlar
 • 98. Mezo birikmalar

V bob: almashinish va eliminatsiya reaksiyalari

 • 99. Erkin radikalli reaksiyalar
 • 100. Nukleofillik (nukleofil kuchi)
 • 101. Nukleofillik va asoslilik
 • 102. E2 reaksiyalar
 • 103. E1 reaksiyalar
 • 104. Zaytsev qonuni
 • 105. E2, E1, Sn2, Sn1 reaksiyalarni solishtirish
 • 106. E2 E1 Sn2 Sn1 reaksiyalarga misollar (1-qism)
 • 107. E2 E1 Sn2 Sn1 reaksiyalarga misollar (2-qism)
 • 108. Nukleofil va elektrofil markazlarni aniqlash
 • 109. Organik kimyoda yoysimon strelkaning ishlatilishi
 • 110. Organik kimyoda mexanizmlar. Kirish
 • 111. Alkil galogenid nomenklaturasi va tasnifi
 • 112. Sn1 mexanizm: kinetika va substrat
 • 113. Sn1 mexanizm: stereokimyo
 • 114. Karbokation barqarorligi va qayta guruhlanish
 • 115. Karbokation qayta guruhlanishiga oid misollar
 • 116. Sn1 mexanizm: qayta guruhlanishga oid misollar
 • 117. Sn1 karbokation qayta guruhlanishi (murakkab)
 • 118. Sn2 mexanizm: kinetika va substrat
 • 119. Sn2 mexanizm: stereospetsifiklik
 • 120. Sn1 va Sn2: chiqib ketuvchi guruh
 • 121. Sn1 va Sn2: solvent (erituvchi) taʼsiri
 • 122. Sn1 va Sn2: xulosa
 • 123. E1 mexanizm: kinetika va substrat
 • 124. E1 eliminatsiya: regioselektivlik
 • 125. E1 mexanizm: stereoselektivlik
 • 126. E1 mexanizm: karbokation va qayta guruhlanish
 • 127. E2 mexanizm: kinetika va substrat
 • 128. E2 mexanizm: regioselektivlik
 • 129. E2 eliminatsiya: stereoselektivlik
 • 130. E2 eliminatsiya: stereospetsifiklik
 • 131. E2 eliminatsiya: o‘rinbosarli siklogeksanlar
 • 132. Regioselektivlik, stereoselektivlik va stereospetsifiklik
 • 133. Eliminatsiya va almashinish: reagent
 • 134. Eliminatsiya va almashinish: birlamchi substrat
 • 135. Eliminatsiya va almashinish: ikkilamchi substrat
 • 136. Eliminatsiya va almashinish: uchlamchi substrat

VI bob: alkenlar va alkinlar

 • 137. Alkenlarni nomlashga misollar
 • 138. Alkenlarni sis-trans va E-Z nomlash qoidasi
 • 139. Alkenlarni Entgegen-Zusammen nomlash qoidasi
 • 140. Reaksiya mexanizmlari
 • 141. Markovnikov qoidasi va karbokationlar
 • 142. Suvning birikish reaksiya mexanizmi (kislota katalizatorligida)
 • 143. Kislota yordamida alkenlarning polimerlanishi
 • 144. Alkenlar strukturasi va tasnifi
 • 145. Alkenlar nomenklaturasi
 • 146. Sis-trans izomeriya
 • 147. E-Z tizimi
 • 148. Alkenlar barqarorligi
 • 149. Gidrogenlanish reaksiyasi
 • 150. Gidrogalogenlash
 • 151. Gidratatsiya reaksiyasi
 • 152. Gidroborlash-oksidlash
 • 153. Gidroborlash-oksidlash: mexanizm
 • 154. Galogenlash
 • 155. Galogidrin hosil bo‘lishi
 • 156. Epoksid hosil bo‘lishi va anti digidroksidlash
 • 157. Sin digidroksidlash
 • 158. Ozonoliz
 • 159. Alkinlar nomenklaturasi
 • 160. Alkin kislotaligi va alkillash reaksiyasi
 • 161. Alkinlar olinishi
 • 162. Alkinlarni qaytarish
 • 163. Alkinlarni gidrogalogenlash
 • 164. Alkinlar gidratatsiyasi
 • 165. Alkinlarda gidroborlanish-oksidlanish reaksiyasi
 • 166. Alkinlar galogenlanishi va ozonolizi
 • 167. Alkinlardan foydalanib sintez qilish

VII bob: spirtlar, oddiy efirlar, epoksidlar va sulfidlar

 • 168. Spirtlar
 • 169. Uchbog‘ sababli molekulada chiziqli konfiguratsiya
 • 170. Spirtlar olinishi
 • 171. Spirtlar nomenklaturasi
 • 172. Spirtlarning fizik hossalari va alkoksidlarni olish
 • 173. NaBH4 dan foydalanib spirtlar olish
 • 174. LiAlH4 dan foydalanib spirtlarni olish
 • 175. Spritlarni Grinyar reagentidan foydalanib olish (1-qism)
 • 176. Spritlarni Grinyar reagentidan foydalanib olish (2-qism)
 • 177. Spirtlarni oksidlash: mexanizm va oksidlanish darajalari
 • 178. Spirtlarni oksidlash: misollar
 • 179. Biologik oksidlanish-qaytarilish reaksiyalar
 • 180. Spirtlar uchun himoya guruhlari
 • 181. Tozilat va mezilatlarni olinishi
 • 182. Spirtlarda SN1 va SN2 mexanizmli reaksiyalar
 • 183. Nitrat efirlari hosil bo‘lishi
 • 184. Alkil galogenidlarni spirtlardan olish
 • 185. Efirlar nomlanishi
 • 186. Efirlar nomenklaturasi
 • 187. Efirlar hossalari va kraun efirlar
 • 188. Vilyamson efir sintezi
 • 189. Efirlarning kislotali parchalanishi
 • 190. Siklik efirlar va epoksid nomlanishi
 • 191. Epoksidlarning nomenklaturasi va olinishi
 • 192. Epoksidlar olinishi: stereokimyo
 • 193. Epoksidlarning halqa ochilishi bilan kechuvchi reaksiyalari: kuchli nukleofil
 • 194. Epoksidlarning halqa ochilishi bilan kechuvchi reaksiyalari: kislota katolizatorligida
 • 195. Sulfidlar olinishi

VIII bob: bogʻlangan P elektronlar tizimi va peresiklik reaksiyalar

 • 196. Dils-Alder reaksiyasi
 • 197. Dils-Alder: dienofil stereokimyosi
 • 198. Dils-Alder: dien stereokimyosi
 • 199. Dils-Alder: endo qoidasi
 • 200. Dils-Alder: ichki molekulyar
 • 201. Dils-Alder: regiokimyo

IX bob: aromatik birikmalar

 • 202. Benzol hosilalarini nomlash (1-qism)
 • 203. Benzol hosilalarini nomlash (2-qism)
 • 204. Aromatik elektrofil alamashinish
 • 205. Benzolning bromlanishi
 • 206. Fridel-Krafts atsillanishi
 • 207. Fridel-Krafts atsillanishiga qoʻshimcha
 • 208. Aromatik barqarorlik (1-qism)
 • 209. Aromatik barqarorlik (2-qism)
 • 210. Aromatik barqarorlik (3-qism)
 • 211. Aromatik barqarorlik (4-qism)
 • 212. Aromatik barqarorlik (5-qism)
 • 213. Aromatik geterosiklik moddalar (1-qism)
 • 214. Aromatik geterosiklik moddalar (2-qism)
 • 215. Elektrofil aromatik almashinish
 • 216. Galogenlanish
 • 217. Nitrolash
 • 218. Sulfolash
 • 219. Fridel-Krafts alkillanishi
 • 220. Fridel-Krafts atsillanishi
 • 221. Orto-para oriyentantlar (1-qism)
 • 222. Orto-para oriyentantlar (2-qism)
 • 223. Orto-para oriyentantlar (3-qism)
 • 224. Meta oriyentantlar (1-qism)
 • 225. Meta oriyentantlar (2-qism)
 • 226. Bir nechta oʻrinbosarli moddalar
 • 227. Berch qaytarilishi (1-qism)
 • 228. Berch qaytarilishi (2-qism)
 • 229. Benzil joylashuvdagi reaksiyar
 • 230. Benzol hosilalarini olish sintezi (1-qism)
 • 231. Benzol hosilalarini olish sintezi (2-qism)
 • 232. Aromatik nukleofil almashinish (1-qism)
 • 233. Aromatik nukleofil almashinish (2-qism)

X bob: aldegidlar va ketonlar

 • 234. Aldegidlar
 • 235. Ketonlarni nomlash
 • 236. Aldegid va ketonlar nomenklaturasi
 • 237. Aldegid va ketonlarning fizik xossalari
 • 238. Aldegid va ketonlarning reaktivligi
 • 239. Gidratlar hosil bo‘lishi
 • 240. Gemiatsetal va gemiketallar hosil bo‘lishi
 • 241. Gidratlar va gemiatsetallarining kislota va asos katalizatorlari ishtirokida hosil boʻlishi
 • 242. Atsetallar hosil bo‘lishi
 • 243. Atsetallarni himoya guruhi sifatida ishlatilishi va tioatsetallar
 • 244. Iminlar va enaminlarning hosil bo‘lishi
 • 245. Oksimlar va gidrozonlar hosil bo‘lishi
 • 246. Uglerod nukleofillarining aldegid va ketonlarga qo‘shilishi
 • 247. Spirtlarning gidrid qaytaruvchilari orqali hosil qilinishi
 • 248. Tollens reagenti orqali aldegidlarni oksidlash

XI bob: karbon kislotalar va ularning hosilalari

 • 249. Karbon kislotalar
 • 250. Karbon kislotalar nomlanishi
 • 251. Fisher eterifikatsiyasi
 • 252. Atsil xlorid hosil bo‘lishi
 • 253. Amidlar, angidridlar, murakkab efirlar va atsil xloridlar
 • 254. Amidlar, angidridlar, murakkab efirlar va atsil xloridlarning nisbiy barqarorligi
 • 255. Atsil xloriddan amid hosil bo‘lishi
 • 256. Karbon kislotalar nomenklaturasi va hossalari
 • 257. Karbon kislotalar qaytarilishi
 • 258. Atsil (kislota) xloridlarining olinishi
 • 259. Kislota angidridlarining olinishi
 • 260. Fisher eterifikatsiyasi bo‘yicha murakkab efir olinishi
 • 261. DCC (DSK) yordamida amid olinishi
 • 262. Dekarboksillanish
 • 263. Atsil (kislota) galogenidlar va kislota angidridlarining nomenklaturasi va xossalari
 • 264. Murakkab efirlarning nomenklaturasi va xossalari
 • 265. Amidlarning nomenklaturasi va xossalari
 • 266. Karbon kislota hosilalarining reaksion qobiliyati
 • 267. Nukleofil atsil almashinish
 • 268. Kislota katalizatorligida murakkab efirlar gidrolizi
 • 269. Kislota va asos katalizatorligida amidlar gidrolizi
 • 270. Beta-laktam antibiotiklar

XII bob: alfa uglerod kimyosi

 • 271. Keto-enol tautomerlanish
 • 272. Keto-enol tautomerlanish haqida qoʻshimcha maʼlumotlar
 • 273. Aldegidlardan enolat hosil boʻlishi
 • 274. Ketonlardan enolat hosil boʻlishi
 • 275. Kinetik va termodinamik enolatlar
 • 276. Aldol reaksiyasi
 • 277. Aldol (aldol-kraton) kondensatsiyasi
 • 278. Aralash aldol-kraton kondensatsiya
 • 279. Litiy enolat ishtirokida aldol (aldol-kraton) kondensatsiyasi
 • 280. Retro-aldol va retrosintez
 • 281. Ichki molekulyar aldol (aldol-kraton) kondensatsiyasi

XIII bob: aminlar

 • 282. Aminlar nomlanishi (1-qism)
 • 283. Aminlar nomlanishi (2-qism)

XIV bob: spektroskopiya

 • 284. Infraqizil spektroskopiya mavzusiga kirish
 • 285. Bogʻlar prujina sifatida
 • 286. Signal hususiyatlari: to‘lqin soni
 • 287. Uglevodorodlar IQ spektri
 • 288. Signal hususiyatlari: intensivlik
 • 289. Signal hususiyatlari: shakl
 • 290. Simmetrik va assimmetrik cho‘zilish
 • 291. Karbonil guruh tutuvchi moddalar IQ spektri
 • 292. IQ spektrga oid masalalar
 • 293. UB va ko‘rinadigan nurlar spektroskopiyasi
 • 294. Ko‘rinadigan nurlar sohasida nur yutilishi
 • 295. Bog‘langan p elektronlar tizimi va rang
 • 296. Proton YMR
 • 297. Yadro ekranlanishi
 • 298. Kimyoviy ekvivalent protonlar
 • 299. Kimyoviy siljish
 • 300. Elektromanfiylik va kimyoviy siljish
 • 301. Diamagnetik anizotropiya
 • 302. Integratsiya
 • 303. Spin-spin bo‘linish
 • 304. Multipletlik: n+1 qoidasi
 • 305. Taʼsirlashuv konstantasi
 • 306. Kompleks bo‘linish
 • 307. Vodorod defitsiti indeksi
 • 308. Proton YMRga oid masalalar (1-qism)
 • 309. Proton YMRga oid masalalar (2-qism)
 • 310. Proton YMRga oid masalalar (3-qism)

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33