Tibbiyot

I BOB: ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI
1-boʻlim. Qon aylanish tizimi

 • 1. Yurak anatomiyasi va fiziologiyasi
 • 2. Yurakning yirik qon tomirlari va ulardagi qon oqimi
 • 3. Qon aylanish doiralari
 • 4. Yurak tonlari
 • 5. Yurak devori qavatlari
 • 6. Qon aylanish tizimida termoregulyatsiya
 • 7. Arteriya va vena qon tomirlari oʻrtasidagi farqlar
 • 8. Arteriya, arteriola, venula va vena qon tomirlari
 • 9. Qon aylanish tizimi va yurak

2-boʻlim. Nafas olish tizimi

 • 10. Oʻpka anatomiyasi va fiziologiyasi
 • 11. Fotosintez va nafas olish
 • 12. Bronxial daraxt
 • 13. Nafas olish va chiqarish fiziologiyasi
 • 14. Oʻpka hajmi qanday oʻzgaradi?
 • 15. Oʻpka orqali termoregulyatsiya
 • 16. Oʻpkalar va nafas olish tizimi

3-boʻlim. Ayirish tizimi

 • 17. Buyrak
 • 18. Buyrak anatomiyasi va fiziologiyasi
 • 19. Nefronda glomerulyar filtratsiya
 • 20. Glomerulyar filtratsiyaga taʼsir etuvchi omillar
 • 21. Nefron kanalchalaridagi qarama-qarshi oqim
 • 22. Ayirish tizimi fiziologiyasi
 • 23. Buyrak va nefronlar
 • 24. Nefronda ikkilamchi aktiv transport

4-boʻlim. Qon tizimi

 • 25. Qon tarkibi nimalardan iborat?
 • 26. Qizil qon hujayralari
 • 27. Qon guruhlari
 • 28. Qon shaklli elementlarining hosil boʻlishi
 • 29. Eritrotsitlar va trombotsitlarning hayot davomiyligi
 • 30. Gemoglobin
 • 31. Gemoglobinning O2 va CO2 gazlari orqali tashilishi
 • 32. Fetal gemoglobin va gematokrit
 • 33. Kislorod miqdoriga taʼsir etuvchi kuchlar
 • 34. Qon qanday iviydi?
 • 35. Koagulyatsion kaskad
 • 36. Bor va Holdeyn effektlari

5-boʻlim. Immun tizimi

 • 37. Tugʻma yoki maxsus boʻlmagan immunitetda fagotsitlarning oʻrni
 • 38. Immunitet turlari: tugʻma va adaptiv, gumoral va hujayra immuniteti
 • 39. B-limfotsitlar (B-hujayralar)
 • 40. Antigen taqdim etuvchi hujayralar va ATMK II
 • 41. T-helper hujayralar
 • 42. Sitotoksik T-hujayralar
 • 43. B-hujayra, CD4+ T-hujayra va CD8+ hujayralar
 • 44. T va B limfotsitlarning klonal seleksiyasi
 • 45. Oʻzimizniki va oʻzimizniki boʻlmagan immunitet
 • 46. Oq qon tanachalari qanday harakatlanadi?
 • 47. Yalligʻlanish jarayoni

6-boʻlim. Ovqat hazm qilish tizimi

 • 48. Oshqozon-ichak trakti
 • 49. Ogʻiz boʻshligʻi
 • 50. Tishlar
 • 51. Qiziloʻngach funksional anatomiyasi
 • 52. Oshqozon funksional anatomiyasi
 • 53. Ingichka ichakning tuzilishi
 • 54. Ingichka ichakda hazm qilish jarayoni
 • 55. Ingichka ichakda soʻrilish jarayoni
 • 56. Jigar funksional anatomiyasi
 • 57. Jigar funksional birligi: jigar boʻlaklari
 • 58. Oʻt yoʻllari funksional anatomiyasi
 • 59. Meʼda osti bezi ekzokrin faoliyati
 • 60. Meʼda osti bezi endokrin faoliyati
 • 61. Yoʻgʻon ichak, toʻgʻri ichak va tashqi chiqaruv teshigi
 • 62. Oshqozon-ichak tizimining boshqarilishi

7-boʻlim. Nerv tizimi

 • 63. Nerv hujayralarining turlari
 • 64. Neyron anatomiyasi
 • 65. Neyronning morfologiyasi va turlari
 • 66. Neyron fiziologiyasi
 • 67. Natriy-kaliy nasosi
 • 68. Elektrotonik va harakat potensiallari
 • 69. Neyronlarda saltator konduksiya
 • 70. Sinapsning tuzilishi va tasnifi
 • 71. Neyronal sinapslar (kimyoviy)
 • 72. Neyrotransmitterlarning turlari
 • 73. Neyrotransmitter retseptorlarining tuzilishi va turlari
 • 74. Nerv tizimining tuzilishi
 • 75. Nerv tizimi fiziologiyasi
 • 76. Motor birlik
 • 77. Periferik somatosezgi
 • 78. Mushak-pay refleksi
 • 79. Avtonom nerv tizimi
 • 80. Yuqori motoneyron funksional anatomiyasi
 • 81. Somatik sezgi yoʻllari
 • 82. Bosh miya poʻstlogʻi

8-boʻlim. Mushak tizimi

 • 83. Miozin va aktin
 • 84. Tropomiozin va troponin qanday qilib muskullar qisqarishini boshqaradi?
 • 85. Muskul hujayralarida sarkoplazmatik toʻrning ahamiyati
 • 86. Skelet muskul hujayrasining tuzilishi
 • 87. Muskulning uch turi
 • 88. Motoneyronning funksional anatomiyasi
 • 89. Nerv-mushak sinapsi
 • 90. 1- va 2-tip mushak tolalari
 • 91. Kardiomiotsitning qisqarish mexanizmi
 • 92. Mushak innervatsiyasi
 • 93. Avtonom va somatik nerv tizimi
 • 94. Mushaklar orqali termoregulyatsiya

9-boʻlim. Suyak tizimi

 • 95. Skelet strukturasi va vazifasi
 • 96. Suyakning mikroskopik tuzilishi
 • 97. Suyakning gistologik tuzilishi
 • 98. Organizmda kalsiy miqdorining boshqarilishi
 • 99. Tog‘ay
 • 100. Boylam, pay va bo‘g‘imlar

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33